• Nincs találat

Fenntarthatósági oldalak

Vállalatirányítás

Etika és magatartás

Etikai kódexünk társadalmi és környezeti felelősségről alkotott, szélesebb körű víziónkat tükrözi. Kifejti azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, és amelyek mellett elköteleztük magunkat.

Mint szigorú etikai normák mentén működő vállalat, rendelkezünk olyan mechanizmusokkal, amelyek feltárják azokat a kockázatokat, amelyek jellegüknél fogva korábban rejtve maradtak, ilyenek az etikai kockázatok. Az eljárásrend célja, hogy etikai ügyek elszenvedői, akik idáig nem tudtak segítséget kérni, most konzultálhassanak, tanácsot kérhessenek, akár előzetesen is, anonim módon. Az Intesa Sanpaolo Csoport minden tagországban helyi etikai ombudsman-rendszert hozott létre, amelyek a helyi etikai bejelentéseket néhány kivételtől eltekintve az adott tagországokban kivizsgálják, és a döntés is helyben történik. Annak érdekében, hogy a helyi szokásokat is figyelembe vehessük, a CIB Csoport az etikai ombudsman mellett egy, a munkáját segítő Etikai bizottságot is létrehozott, amelynek elnöke etikai ombudsmanként a Bank CSR-vezetője. Minden bejelentésről haladéktalanul értesítést küldünk az olasz központnak. Szankciót az Etikai bizottság nem szab ki, feladata a bejelentésben szereplő állítás megalapozottságát kivizsgálni, illetve lépést tenni a tanulságok megosztására. Amennyiben a bejelentés megalapozott, a Bizottság átadja az ügyet a megfelelő szakmai területnek vizsgálatra, illetve döntésre, továbbá a HR terület részére esetleges munkajogi vizsgálatra.

2019 során 12 db etikai bejelentés érkezett.

Témakörök:

2015

2016

2017

2018

2019

Munkatársi magatartás

Munkatársi viselkedés

Nem érkezett etikai bejelentés

Ügyfélpanasz

Ügyfélpanasz

Vezetői magatartás

Ügyfél panasz

 

Munkatársi viselkedés

Munkatársi viselkedés

     

Vezetői viselkedés

Vezetői viselkedés


A 2012-ben előkészített és 2019-ben megújított interaktív oktatási anyag adja az alapját annak a képzésnek, amelyet minden munkatársnak online felületen el kellett végeznie. Az elkészült oktatási anyag, egy olyan képregényjellegű történet lett, ami a legfontosabb tudnivalókon, interaktív feladatokon és esettanulmányon keresztül vezette végig a kollégákat az etikai kódex, a magatartási szabályok és az etikai eljárásrend rengetegén. Az oktatási program célja, hogy könnyen érthetővé, megjelenésében és feladataiban is érdekesen mutassa be az etikai értékekkel és az etikai eljárásrenddel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, úgy, hogy a - magatartási szabályokat is példákon keresztül bemutató - feladatok révén könnyen érthetővé tegye mindezeket. Az etikai tananyagot minden új belépő munkatársunknak el kell sajátítania, munkatársaink pedig négyévente tesznek újabb vizsgát.  

A Magatartási szabályok az Etikai kódexben megfogalmazott értékek szabályszintű megjelenése. Részletesen kitér a személyes magatartási szabályokra, a banki működés részleteire, szabályokat állít fel az elvárt magatartási modellre, és külön kitér a korrupció megelőzésére és az ajándékozás kritériumaira. A Magatartási szabályok megsértése munkajogi következményekkel járhat. 

Egyenlő bánásmód és sokszínűség

A Bank Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) is egyértelműen meghatározza a felelős gyakorlatokat célzó alapelveket. Így a Bank belső és külső kommunikációjában egyaránt elutasítja a diszkrimináció és a korrupció minden formáját, szem előtt tartja a mindennemű megkülönböztetés tilalmát, az egyenlő bánásmód általános kereteinek biztosítását az ide vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelően. Hasonló, a felelős működést támogató elveket tartalmaznak ezenkívül a jogszabályi megfelelést (compliance) és a kockázatkezelési tevékenységet szabályozó előírások is.

A CIB Csoport Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok és a CIB Csoport etikai kódexe alapján egyenlő bánásmódot biztosít meglévő és leendő munkatársainak. Ezt a vállalaton belüli döntéshozatali folyamatok átláthatósága révén, továbbá a vezetők, munkatársak etikai képzése révén biztosítjuk. Ezen témához tartozó etikai vétségek kivizsgálása és az abból eredő, megelőzés célú változtatások révén biztosítjuk a jogi és etikai megfelelést e téren.

Minden meglévő és leendő munkatársunknak biztosítjuk az egyenlő bánásmódot, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességűek munkavégzési lehetőségeinek biztosítására, esélyeik kiegyenlítésére. A felvételi folyamatot, amennyiben szükséges, a megváltozott munkaképességű jelentkezők sajátosságaihoz igazítjuk. Mindezzel biztosítjuk a munkatársak sokszínűségét, diverzitását. 

Felelős működést támogató funkciók

A felelős banki működés szempontjából kulcsfontosságú a felelősségi körök egyértelmű meghatározása, adott esetben a funkció fontosságának megfelelően önálló szervezeti egység létrehozása.

Különösen fontosnak tartjuk a jogszabályoknak megfelelő működést - különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére -, és a működésből fakadó kockázatok megfelelő kezelését.

Az Európai Uniós iránymutatásoknak és a jogszabályi előírásoknak való megfelelést biztosítják a felelős működést támogató funkciók, amelynek kiemelt területe a korrupciómentes működésre való törekvés.

Vállalatirányítási szabályzataink, folyamat előírásaink és belső képzéseink révén biztosítjuk, hogy a munkatársaink ne válhassanak részeseivé vagy áldozataivá korrupciós tevékenységnek. A munkatársak erre vonatkozóan speciális képzésben részesülnek, a compliance rendszerek pedig ellenőrzés során biztosítják a szabályoknak való megfelelést.

Külön szakértő csapat koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységet. Feladatuk a pénzmosási és szankciós szempontból releváns, illetve kockázatos tranzakciók ellenőrzése, ügyfélnyitások engedélyezése és meglévő ügyfélkapcsolatok felülvizsgálata, ezen felül a munkatársak pénzmosás-megelőzési tevékenységgel kapcsolatos képzése, bejelentések továbbítása az illetékes hatósághoz, valamint az információáramlás biztosítása. A digitalizáció ezen a területen is érezteti a hatását, újabb és újabb pénzmosási, szankciókat megkerülő sémák jelennek meg. A Banknak felkészültnek kell lennie arra, hogy mindezeket felismerje és azonnal, hatékonyan reagáljon rájuk.

Munkatársaink pénzmosás-megelőzési, antikorrupciós és biztonságtudatossági témákban szervezett távoktatásban és vizsgáztatáson a belső hálózaton elérhető ún. e-learning felületen keresztül, valamint személyes oktatás formájában vettek részt. Pénzmosás-megelőzési témában személyes oktatáson 2019-ben összesen 438, míg e-leaning felületen 1,841 munkatárs vett részt.

A korrupció tilalmáról a 2008-ban elfogadott és legutóbb 2018-ban felülvizsgált kötelező érvényű magatartási szabályok gyűjteménye rendelkezik.  A korrupció elleni küzdelem részeként - átvéve az Anyavállalat, az Intesa Sanpaolo vonatkozó irányelveit - a CIB Csoport semmilyen módon nem támogat politikusokat vagy politikai pártokat, illetve azokhoz kapcsolódó intézményeket, személyeket.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát.

A 2013. évi CXXXVIII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseihez képest belső szabályzataink szigorúbb rendelkezéseket tartalmaznak az összeférhetetlenségre vonatkozóan.

Az összeférhetetlenség kontrollját a független Compliance terület végzi.

A Compliance terület végzi továbbá a munkatársak által elfogadott ajándékok utólagos kontrollját, illetve a szakmai rendezvényeken való részvétel jóváhagyását. Az ajándék elfogadása bizonyos esetekben korrupciónak minősülhet.

A gazdasági válság következtében Magyarországon felerősödött a fogyasztók védelmének igénye mind a társadalom mind pedig a jogalkotók részéről. A CIB Csoport igazodva az elvárásokhoz kialakította a fogyasztók védelmét elősegítő eljárásokat. Külön szakértő lett kinevezve erre a feladatra, aki gondoskodik a fogyasztók érdekeinek figyelembevételéről a mindennapi működésben, illetve arról, hogy a szemlélet a vállalati kultúránk szerves részévé váljon.
Anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo - fejlett európai szemléletmódot képviselve - szintén nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelemre, illetve az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására. Az anyavállalatunk csoportszintű fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi szabályzatot adott ki annak érdekében, hogy az Intesa Sanpaolo az általa elvárt és képviselt fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi rendelkezéseket leányvállalataiban harmonizálja és egységesítse.

A kockázatkezelési funkció célja az adott szervezet kockázatainak azonosítása, az azonosított kockázatok mérése és kezelése annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a szervezet prudens működését, illetve az üzleti célkitűzések megvalósítását. A CIB Bankcsoportban ezért a tevékenységért a Kockázatkezelési terület a felelős.

2011-ben a CIB Csoport megfogalmazta Kockázatkezelési Stratégiáját, mely évente felülvizsgálatra kerül a CIB Csoport üzleti stratégiájával összhangban. A Stratégia leírja a belső tőkemegfelelés-értékelési folyamatot, koncepciót, amely magában foglalja a CIB Csoport kockázatvállalási politikáját, kockázati étvágyát és a kockázati kontrol struktúráját. Üzleti tevékenységünk során és legnagyobb mértékben hitelkockázattal kell szembenéznünk, amely mérséklése egyrészt a jogszabályi előírások és a belső limitek betartásán, másrészt a prudens hitelezési és értékvesztés-képzési gyakorlat révén valósul meg.
2013-ban a CIB Csoport új, a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert vezetett be összhangban anyabankunk erre vonatkozó iránymutatásával, amely meghatározza azt a keretrendszert, amely alapján ellenőrizzük, hogy a kockázat mértékének függvényében, mikor, hogyan, milyen feltételek mellett nyújtunk szolgáltatásokat. A kockázati étvágyat és a kapcsolódó limitrendszer az anyavállallattal együttműködésében évente felülvizsgáljuk, biztosítva ezáltal, hogy az üzleti tevékenységből adódó különböző kockázatokkal szemben korlátot jelentő kockázati étvágy mindenkor a hatályos jogszabályi limiteket és a CIB Csoport tevékenységéből adódó kockázatok tolerálható szintjét tükrözze.

Létrehoztuk az ún. Fókuszált Ügyfélkezelési Területet, amely szervezeti egység elsődleges célja a hitelkockázatok mérséklése a problémás kitettségek csökkentésén keresztül, az érintett ügyfélkörre vonatkozóan egyedi, ügyfélre szabott üzleti stratégia mentén a vállalati oldalon, illetve egységes restrukturálási termékek kidolgozásával és bevezetésével a lakossági szegmensben. 

A CIB Csoport elsődleges üzleti tevékenységének végzése során többféle piaci kockázatnak van kitéve. A CIB Csoport releváns mérhető piaci kockázatként azonosította kamatlábkockázatot, a likviditási kockázatot és az ár/árfolyam kockázatokat. A piaci kockázatvállalási hajlandóságot az Igazgatótanács a Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett, az anyabanki kockázati toleranciával összhangban, minden évben meghatározza, majd rögzíti a kapcsolódó limiteket, limitrendszert. A limitrendszer működtetéséért, a kapcsolódó folyamatokért, visszamérésekért, jelentésekért a Kockázatkezelés felelős.

A megfelelő kockázatkezelési bizottságok, beleértve az Igazgatótanácsot és a Felügyelő Bizottságot, rendszeresen megkapják a kockázati jelentéseket kockázati típusonként, illetve összesítve, alkalmazva a 2013-ban bevezetett a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert.  A CIB Csoport a visszatekintő elemzések mellett rendszeresen és ad-hoc is tervezi a jövőben várható kockázatokat.

A normál napi kockázatkezelési tevékenységeken felül a CIB Csoport a pénzügyi krízishelyzetek kezelésére 2013-ban elkészítette és minimum éves gyakorisággal felülvizsgálja, az anyavállalattal együttműködésben, az úgynevezett helyreállítási tervét, a magyarországi és európai uniós jogszabályoknak megfelelően. A helyreállítási terv célja, hogy pénzügyi krízishelyzet esetében a CIB Csoport képes legyen helyreállítani pénzügyi stabilitását állami-adófizetői források bevonása nélkül.

Vállalatunk számára fontos, hogy tisztességes piaci viselkedés, versenytársi magatartás révén példamutatás és részvétel révén előremozdítsuk az iparág etikus viselkedését. Az iparág önszabályozásait követjük és magunkra értelmezve alkalmazzuk, versenytársainkkal szemben etikusan járunk el. Árazási politikánk alapját szolgálja a tisztességes versenypiaci magatartásunk. 

Hatósági eljárások

Az MNB 2019. első negyedévében célvizsgálatot indított, amely elsődlegesen annak megállapítására irányult, hogy a CIB Bank Zrt. által alkalmazott eljárás, rendszer és megoldás, valamint az általa vezetett nyilvántartás biztosítja-e az ügyfélkövetelések védelmére vonatkozó jogszabályokban foglaltak maradéktalan teljesülését. Az előbbieken túl a Vizsgálat kiterjedt a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 12. §, 18. §, 21. §, valamint a 57-60. §-aiban foglalt előírásoknak való megfelelés ellenőrzésére, továbbá érintette a 17. § és a 79-81. §-okban megfogalmazott jogszabályi elvárások érvényesülését. A vizsgálatot lezáró határozatot a Bank 2020. első negyedévében kapta kézhez, melyben az MNB figyelmeztette a CIB Bank Zrt-t, hogy az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelésekor mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el, különösen saját nyilvántartásai és a számlák pontos vezetése, valamint az ügyfelek rendelkezési jogának tiszteletben tartása tekintetében, továbbá fordítson kiemelt figyelmet a számítógépes adatvédelemre vonatkozó előírások teljesülésére, amelynek keretében gondoskodjon informatikai rendszerének szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról. Az MNB emellett felszólította a CIB Bank Zrt-t a szükséges biztonsági intézkedések meghozatalára, valamint kötelezte 3 000 000 forint felügyeleti bírság megfizetésére.

Az MNB 2019. második negyedévében célvizsgálatot indított, melynek tárgya annak megállapítása, hogy a CIB Bank Zrt. tevékenysége során sérültek-e a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végre-hajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet (NGM rendelet), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet (MNB rendeletek) rendelkezései. A vizsgálat jelentés kézhezvétele 2020 közepén várható.

Az MNB 2018-ban célvizsgálatot indított, amely elsődlegesen annak megállapítására irányult, hogy a CIB Bank Zrt. az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet (36/2015. MNB rendelet) alapján az MNB felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tett-e. Az előbbieken túl a Vizsgálat kiterjedt a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 69. § és 69/A. §-aiban foglalt, a megbízás végrehajtását követő tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések teljesítésének az ellenőrzésére is. A vizsgálatot lezáró határozatban az MNB összesen 9 750 000 forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a CIB Bank Zrt-t és felszólította a CIB Bank Zrt-t az adatszolgáltatás feltételeinek maradéktalan biztosítására, figyelmeztette a CIB Bank  Zrt-t az értékpapírszámla kivonatok tartalmának megfelelőségére, felhívta a CIB Bank Zrt-t a számlatulajdonosok megfelelő tartalmú tájékoztatására. A CIB Bank Zrt. az intézkedéseknek eleget tett.

Az MNB 2018 második negyedévében fogyasztóvédelmi célvizsgálatot indított, melynek célja annak feltárása volt, hogy a CIB Bank Zrt. panaszkezelési gyakorlata megfelelt-e a Vizsgált időszakban a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 39. §-ában meghatározott szervezet vagy személy által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a 39. §-ban felsorolt törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban előírt rendelkezéseknek, különösen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 288. §-ában, a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet (435/2016. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdésében, valamint a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendeletben (28/2014. MNB rendelet) foglaltaknak. Az MNB a célvizsgálatot lezáró határozatban 1 200 000 Ft bírságot szabott ki a CIB Bank Zrt-re és felhívta a CIB Bank Zrt-t, hogy hogy mindenkor tartsa be a panaszkezelési határidőre, a panaszkezelési nyilvántartásra, a szóbeli panasz jegyzőkönyvben történő rögzítésére, a panaszok teljes körű megválaszolására, a panasz elutasítása esetén nyújtandó jogorvoslati tájékoztatásra és a panaszra adott válasz megküldésének igazolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A CIB Bank Zrt. az MNB által elvárt intézkedéseket megtette, a hiányosságokat megszüntette és az MNB-t erről tájékoztatta.

2018. negyedik negyedévében fogyasztóvédelmi témavizsgálat került megindításra a CIB Bank Zrt. jelzálog fedezete mellett nyújtott hitelek egyoldalú szerződésmódosítási tevékenységének és ezzel összefüggő tájékoztatása tárgyában. A vizsgálat 2019. negyedik negyedévében megállapítás nélkül lezárásra került.
Az MNB 2019. negyedik negyedévében fogyasztóvédelmi célvizsgálatot indított, melynek célja annak ellenőrzése, hogy a CIB Bank Zrt. a fogyasztói kölcsönszerződések felmondásának közjegyzői okiratba foglaltatásakor, a fogyasztók banktitoknak minősülő adatainak a közjegyző részére történő adatátadása során a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 161. § (1) bekezdés a), illetve c) pontjában foglaltaknak megfelelően járt-e el.

Az MNB 2019. negyedik negyedévében átfogó vizsgálatot indított, melynek tárgya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szólón 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének ellenőrzése. 

Az átfogó vizsgálatról itt olvashatnak többet.

Egyenlő bánásmód és sokszínűség

A Bank Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) is egyértelműen meghatározza a felelős gyakorlatokat célzó alapelveket. Így a Bank belső és külső kommunikációjában egyaránt elutasítja a diszkrimináció és a korrupció minden formáját, szem előtt tartja a mindennemű megkülönböztetés tilalmát, az egyenlő bánásmód általános kereteinek biztosítását az ide vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelően. Hasonló, a felelős működést támogató elveket tartalmaznak ezenkívül a jogszabályi megfelelést (compliance) és a kockázatkezelési tevékenységet szabályozó előírások is.

A CIB Csoport Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok és a CIB Csoport etikai kódexe alapján egyenlő bánásmódot biztosít meglévő és leendő munkatársainak. Ezt a vállalaton belüli döntéshozatali folyamatok átláthatósága révén, továbbá a vezetők, munkatársak etikai képzése révén biztosítjuk. Ezen témához tartozó etikai vétségek kivizsgálása és az abból eredő, megelőzés célú változtatások révén biztosítjuk a jogi és etikai megfelelést e téren.

Minden meglévő és leendő munkatársunknak biztosítjuk az egyenlő bánásmódot, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességűek munkavégzési lehetőségeinek biztosítására, esélyeik kiegyenlítésére.. A felvételi folyamatot, amennyiben szükséges, a megváltozott munkaképességű jelentkezők sajátosságaihoz igazítjuk. Mindezzel biztosítjuk a munkatársak sokszínűségét, diverzitását. 

 

Felelős működést támogató funkciók

A felelős banki működés szempontjából kulcsfontosságú a felelősségi körök egyértelmű meghatározása, adott esetben a funkció fontosságának megfelelően önálló szervezeti egység létrehozása.

Különösen fontosnak tartjuk a jogszabályoknak megfelelő működést - különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére -, és a működésből fakadó kockázatok megfelelő kezelését.

Az Európai Uniós iránymutatásoknak és a jogszabályi előírásoknak való megfelelést biztosítják a felelős működést támogató funkciók, amelynek kiemelt területe a korrupciómentes működésre való törekvés. Vállalatirányítási szabályzataink, folyamat előírásaink és belső képzéseink révén biztosítjuk, hogy a munkatársaink ne válhassanak részeseivé vagy áldozataivá korrupciós tevékenységnek. A munkatársak erre vonatkozóan speciális képzésben részesülnek, a compliance rendszerek pedig ellenőrzés során biztosítják a szabályoknak való megfelelést.

Külön szakértő csapat koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységet. Feladatuk a pénzmosási és szankciós szempontból releváns, illetve kockázatos tranzakciók ellenőrzése, ügyfélnyitások engedélyezése és meglévő ügyfélkapcsolatok felülvizsgálata, ezen felül a munkatársak pénzmosás-megelőzési tevékenységgel kapcsolatos képzése, bejelentések továbbítása az illetékes nyomozóhatósághoz, valamint az információáramlás biztosítása. A digitalizáció ezen a területen is érezteti a hatását, újabb és újabb pénzmosási, szankciókat megkerülő sémák jelennek meg. A Banknak felkészültnek kell lennie arra, hogy mindezeket felismerje és azonnal, hatékonyan reagáljon rájuk.

Munkatársaink pénzmosás-megelőzési, antokorrupciós és biztonságtudatossági témákban szervezett távoktatásban és vizsgáztatáson a belső hálózaton elérhető ún. e-learning felületen keresztül, valamint személyes oktatás formájában vettek részt. Pénzmosás-megelőzési témában személyes oktatáson 2018-ban összesen 330, míg e-leaning felületen 1,610 munkatárs vett részt.

A korrupció tilalmáról a 2008-ban elfogadott és legutóbb 2018-ban felülvizsgált kötelező érvényű magatartási szabályok gyűjteménye rendelkezik.  A korrupció elleni küzdelem részeként - átvéve az Anyavállalat, az Intesa Sanpaolo vonatkozó irányelveit - a CIB Csoport semmilyen módon nem támogat politikusokat vagy politikai pártokat, illetve azokhoz kapcsolódó intézményeket, személyeket.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát.

A 2013. évi CXXXVIII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseihez képest  belső szabályzataink szigorúbb rendelkezéseket tartalmaznak az összeférhetetlenségre vonatkozóan.

Az összeférhetetlenség kontrollját a független Compliance terület végzi.

A Compliance terület végzi továbbá a munkatársak által elfogadott ajándékok utólagos kontrollját, illetve a szakmai rendezvényeken való részvétel jóváhagyását. Az ajándék elfogadása bizonyos esetekben korrupciónak minősülhet.

A gazdasági válság következtében Magyarországon felerősödött a fogyasztók védelmének igénye mind a társadalom mind pedig a jogalkotók részéről. A CIB Csoport igazodva az elvárásokhoz kialakította a fogyasztók védelmét elősegítő eljárásokat. Külön szakértő lett kinevezve erre a feladatra, aki gondoskodik a fogyasztók érdekeinek figyelembe vételéről a mindennapi működésben, illetve arról, hogy a szemlélet a vállalati kultúránk szerves részévé váljon.

Anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo - fejlett európai szemléletmódot képviselve - szintén nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelemre, illetve az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására. Az anyavállalatunk csoportszintű fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi szabályzatot adott ki annak érdekében, hogy az Intesa Sanpaolo az általa elvárt és képviselt fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi rendelkezéseket leányvállalataiban harmonizálja és egységesítse.

A kockázatkezelési funkció célja az adott szervezet kockázatainak azonosítása, az azonosított kockázatok mérése és kezelése annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a szervezet prudens működését, illetve az üzleti célkitűzések megvalósítását. A CIB Bankcsoportban ezért a tevékenységért a Kockázatkezelési terület a felelős.

2011-ben a CIB Csoport megfogalmazta Kockázatkezelési Stratégiáját, mely évente felülvizsgálatra kerül a CIB Csoport üzleti stratégiájával összhangban. A Stratégia leírja a belső tőkemegfelelés-értékelési folyamatot, koncepciót, amely magában foglalja a CIB Csoport kockázatvállalási politikáját, kockázati étvágyát és a kockázati kontrol struktúráját. Üzleti tevékenységünk során és legnagyobb mértékben hitelkockázattal kell szembenéznünk, amely mérséklése egyrészt a jogszabályi előírások és a belső limitek betartásán, másrészt a prudens hitelezési és értékvesztés-képzési gyakorlat révén valósul meg.

2013-ban a CIB Csoport új, a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert vezetett be összhangban anyabankunk erre vonatkozó iránymutatásával, amely meghatározza azt a keretrendszert, amely alapján ellenőrizzük, hogy a kockázat mértékének függvényében, mikor, hogyan, milyen feltételek mellett nyújtunk szolgáltatásokat. A kockázati étvágyat és a kapcsolódó limitrendszer az anyavállallattal együttműködésében évente felülvizsgáljuk, biztosítva ezáltal, hogy az üzleti tevékenységből adódó különböző kockázatokkal szemben korlátot jelentő kockázati étvágy mindenkor a hatályos jogszabályi limiteket és a CIB Csoport tevékenységéből adódó kockázatok tolerálható szintjét tükrözze.

Létrehoztuk az ún. Fókuszált Ügyfélkezelési Területet, amely szervezeti egység elsődleges célja a hitelkockázatok mérséklése a problémás kitettségek csökkentésén keresztül, az érintett ügyfélkörre vonatkozóan egyedi, ügyfélre szabott üzleti stratégia mentén a vállalati oldalon, illetve egységes restrukturálási termékek kidolgozásával és bevezetésével a lakossági szegmensben. 

A CIB Csoport elsődleges üzleti tevékenységének végzése során többféle piaci kockázatnak van kitéve. A CIB Csoport releváns mérhető piaci kockázatként azonosította kamatlábkockázatot, a likviditási kockázatot és az ár/árfolyam kockázatokat. A piaci kockázatvállalási hajlandóságot az Igazgatótanács a Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett, az anyabanki kockázati toleranciával összhangban, minden évben meghatározza, majd rögzíti a kapcsolódó limiteket, limitrendszert. A limitrendszer működtetéséért, a kapcsolódó folyamatokért, visszamérésekért, jelentésekért a Kockázatkezelés felelős.

A megfelelő kockázatkezelési bizottságok, beleértve az Igazgatótanácsot és a Felügyelő Bizottságot, rendszeresen megkapják a kockázati jelentéseket kockázati típusonként, illetve összesítve, alkalmazva a 2013-ban bevezetett a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert.  A CIB Csoport a visszatekintő elemzések mellett rendszeresen és ad-hoc is tervezi a jövőben várható kockázatokat.

A normál napi kockázatkezelési tevékenységeken felül a CIB Csoport a pénzügyi krízishelyzetek kezelésére 2013-ban elkészítette és minimum éves gyakorisággal felülvizsgálja, az anyavállalattal együttműködésben, az úgynevezett helyreállítási tervét, a magyarországi és európai uniós jogszabályoknak megfelelően. A helyreállítási terv célja, hogy pénzügyi krízishelyzet esetében a CIB Csoport képes legyen helyreállítani pénzügyi stabilitását állami-adófizetői források bevonása nélkül.

Vállalatunk számára fontos, hogy tisztességes piaci viselkedés, versenytársi magatartás révén példamutatás és részvétel révén előremozdítsuk az iparág etikus viselkedését. Az iparág önszabályozásait követjük és magunkra értelmezve alkalmazzuk, versenytársainkkal szemben etikusan járunk el. Árazási politikánk alapját szolgálja a tisztességes versenypiaci magatartásunk. 

 

Hatósági eljárások

Az MNB 2018-ban hivatalból indított ellenőrzési eljárást, elsődlegesen annak megállapítására, hogy a CIB Bank Zrt. befektetési szolgáltatásokhoz és a kiegészítő befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó megfelelései és belső ellenőrzési tevékenysége a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységének szabályairól szóló 2017. évi CXXXVIII. Törvényben (Bszt.), valamint a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. május 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (MAR) foglalt követelményeknek megfelel-e. Az MNB a határozatban 1.200.000 Ft összegű bírságot szabott ki, melyet Társaságunk határidőben megfizetett.  Az MNB felszólítására egy megfelelően szabályozott, a piaci visszaélések megelőzésére, felderítésére és szűrésére alkalmas rendszer, eljárás kidolgozása folyamatban van. Az adatszolgáltatásra, intézkedésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése szintén folyamatban vannak.

Az MNB 2018. utolsó negyedévében megküldte vizsgálati jelentését, a CIB Bank Zrt-nél a panaszkezelési tevékenységének ellenőrzése tárgyában indított, fogyasztóvédelmi célvizsgálat során. A jelentésben az adminisztratív hibák kijavítása mellett az idegen ATM-re vonatkozó panaszok, valamint a postázási folyamat került előtérbe.

2018. negyedik negyedévében továbbá fogyasztóvédelmi témavizsgálat került megindításra a CIB Bank Zrt. jelzálog fedezete mellett nyújtott hitelek egyoldalú szerződésmódosítási tevékenységének és ezzel összefüggő tájékoztatása tárgyában.

Az MNB a CIB Bank Zrt-t az október elején megküldött határozatában kötelezte, hogy a fogyasztóknak nyújtott személyi kölcsönre vonatkozó, honlapján megjelenített kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató feltűnően kerüljön megjelenítésre, továbbá a megjelenítendő reprezentatív példában szereplő THM értékének meghatározása és a reprezentatív példában bemutatandó adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen. A kötelezésen túl a hivatkozott rendelkezések megsértése miatt a CIB Bank Zrt.-t 500 000 Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte.

A CIB Bank Zrt.-t az MNB fogyasztóvédelmi szempontú folyamatos felügyelés keretében jelzett megkeresése során fogyasztóvédelmi figyelmeztetésben részesítette, mert a "Tájékoztató a túlzott eladósodottság koczkázatairól" elnevezésű dokumentum nem került aktualizálásra. Bankunk a tájékoztató frissítéséről haladéktalanul gondoskodott, melyről az MNB-t tájékoztatta. Az MNB elfogadta a CIB Bank Zrt. visszajelzését a fogyasztóvédelmi figyelmeztetésre adott válasz tárgyában. 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)