• Nincs találat

Fenntarthatósági oldalak

Vállalatirányítás

Az Etikai kódex alkalmazása és érvényesítése 

Az Etikai kódex nagyobb összefüggéseiben vázolja fel társadalmi és környezeti felelősségvállalásunkat. Ismerteti az általunk képviselt értékeket, amelyek betartása mellett elköteleztük magunkat. 
Mint szigorú etikai normák mentén működő vállalat, rendelkezünk olyan mechanizmusokkal, amelyek feltárják azokat a kockázatokat, amelyek jellegüknél fogva korábban rejtve maradtak, ilyenek az etikai kockázatok. Az eljárási szabályok célja, hogy az etikai vonatkozású ügyek elszenvedői, akik eddig nem kaphattak segítséget, szükség esetén konzultálhassanak és tanácsot kérhessenek –névtelenül – még azelőtt, hogy bármilyen jogi lépést tennének. Az Intesa Sanpaolo Csoport minden tagországban létrehozott egy helyi etikai ombudsman-rendszert, amely az érintett tagországban kivizsgálja az etikával kapcsolatos bejelentéseket, néhány kivételtől eltekintve, és a döntéshozatalra is helyben kerül sor. A CIB Csoport annak érdekében, hogy a helyi sajátosságokat is érvényre juttathassa, az etikai ombudsman mellett egy etikai bizottságot is létrehozott, amelynek elnöke a Bank társadalmi felelősségvállalási (CSR) vezetője, mint etikai ombudsman. Minden bejelentésről haladéktalanul értesítést küldünk olaszországi központunknak. Az Etikai Bizottság nem szankcionál: feladata annak megítélése, hogy a jelentésben foglalt állítások megalapozottak-e, továbbá, hogy intézkedjen a levont tanulságok megosztásáról mindenkivel. Ha a bejelentés megalapozottnak bizonyul, a bizottság vizsgálat és döntés céljából továbbítja az ügyet az illetékes szakmai területnek, valamint az emberi erőforrás területnek egy esetleges munkajogi vizsgálat céljából.
Célkitűzéseinket a fenntartható fejlődés és felelős működés figyelembevételével és megvalósításával kívánjuk elérni. Működésünk alapját hét, korábban bemutatott alapértékünk adja, megvalósulásukat magas szintű vállalatirányítási rendszerünk és döntéshozatali folyamataink biztosítják.

Etikus vállalat, felelősségteljes működés

 

2020

2021

2022

2023

Az etikai jellegű panaszok száma

0

0

6

3

    
2023-ban a konkrét bejelentések számának csökkenése látszik, ami mellett több, általános jellegű etikai kérdés is érkezett munkatársaiktól. Tényleges bejelentés vezetői és munkatársi magatartás kapcsán érkezett (összesen 3), minden ügyben megindítottuk a szükséges etikai eljárást. 

Annak érdekében, hogy az alkalmazottak jobban megismerjék a Magatartási Kódexben meghatározott szabályokat és etikai elveket a Csoport 2021-ben interaktív tanulási eszközök segítségével minden munkatárs számára kötelező e-learning tanfolyamot indított, és ez 2022-ben az újonnan érkezőkkel folytatódott. A minden munkatárs számára kötelezően elvégzendő online tanfolyam alapjául egy eredetileg 2012-ben készült, majd 2019-2020-ban átdolgozott, interaktív tananyag szolgál. A tananyag egy képregényformában elmesélt történet, amely a legfontosabb tudnivalók, interaktív feladatok és esettanulmányok révén segít eligazodni a magatartási kódex, a viselkedési szabályok és az etikus eljárások szabályai között. Az oktatóprogram célja, hogy érdekesen, közérthetően és interaktív módon ismertesse az etikai értékekkel és etikus eljárásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, továbbá különböző feladatokkal segítse ezek megértését, többek között úgy, hogy példákat hoz a magatartási szabályok alkalmazására. Az etikai vonatkozású ismeretanyagot minden új munkavállalónknak el kell sajátítania, és minden munkatársnak vizsgát is kell tennie ebben a tárgyban.  
2021 után 2023-ban terveztük megismételni az e-learninget, azonban az Intesa Sanpaolo csoportszintű etikai kódexének változása miatt a tananyagban is módosítani szükséges, ami technikailag csak 2024-ben tud megtörténni, így a frissített képzésre 2024-ben kerül majd sor.
A Magatartási Szabályzat a Magatartási Kódexben megfogalmazott értékek alapján határoz meg szabályokat. Részletesen előírja a személyes magatartásra vonatkozó szabályokat, a Bank működésének részletes menetét, valamint az elvárt, példaértékű viselkedés szabályait, külön kitérve a korrupcióellenes intézkedésekre és az ajándékozás szabályaira. A Magatartási Szabályzat megszegése fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után.
Az etikus viselkedést, azon belül külön fókusszal a korrupciómentes és diszkriminációmentes működést biztosító szabályok igazgatói utasításként kerülnek be a CIB Csoport szabályzati rendjébe, aminek megsértése munkajogi következményekkel járhat. Felelős vállalatirányításunknak kiemelt területei még a pénzmosás elleni küzdelem, az összeférhetetlenség elkerülése, a kockázatkezelés és a belső ellenőrzés, amelyekkel nevesített felelősök foglalkoznak.

Tisztességes üzleti magatartás 

A CIB Csoport tisztában van azzal, hogy a belső és külső szabályozások és magatartási kódexek betartása stratégiai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ezért meggyőződése, hogy az üzleti normák betartása és a tisztességes üzleti magatartás nélkülözhetetlen része a természeténél fogva a bizalmon és az átláthatóságon alapuló banki tevékenységnek. A CIB úgy véli, hogy a normák betartása elősegíti a versenyképes gazdasági környezet megteremtését és fenntartását, valamint az ügyfelek jogainak védelmét, ami hozzájárul az egyes térségek és a helyi közösségek fejlődéséhez. A CIB arra is törekszik, hogy a szabályozó hatóságok megbízható, szakmailag magas szinten álló partnere legyen. Ennek keretében a CIB Csoport tevőlegesen követi az ENSZ Globális Megállapodásának elveit, amelyek a korrupció elleni küzdelemre, az emberi jogok és a munkavállalók jogainak védelmére, valamint a környezetvédelemre vonatkozó szabályzatok kidolgozását irányozzák elő. A CIB Csoport ezt az anyavállalata, az Intesa Sanpaolo Csoport által kiadott belső szabályok és útmutatások végrehajtásával valósítja meg. Az Intesa Sanpaolo Csoport a vállalatainál egy jól felépített kockázatértékelési rendszert dolgozott ki és vezetett be, amelynek alkalmazása a kockázatértékelési kritériumok szerint történik. A CIB is ezt a rendszert használja. A szabályok betartását és a tisztességes vállalati magatartást a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemmel, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel, az embargók betartásával, a fogyasztóvédelemmel és a verseny védelmével kapcsolatos kockázatok nyomon követését célzó megfelelőségi tevékenységek is biztosítják. A CIB a felsorolt, a legális gazdaságra komoly veszélyt jelentő jelenségek megelőzése tekintetében az aktív együttműködés elvét vallja.

A korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem

Bankunk rendszeresen felülvizsgálja és folyamatosan naprakészen tartja az Etikai kódexét és a munkatársaktól elvárt viselkedést szabályozó magatartási szabályokat, amely kifejezetten kitér a korrupció tilalmára. Az Intesa Sanpaolo olyan főbb szabályozásait, mint az Intesa Sanpaolo Csoport Compliance irányelvei, a Csoport anti-korrupciós irányelvei és az Összeférhetetlenség kezelésének Csoport szabályait a Bank elfogadta. A CIB Csoport által alkalmazott összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbak, mint a vonatkozó nemzeti szabályozás, azaz a 2013. évi CXXXVIII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). A CIB Csoport összes munkatársa rendszeresen részesül pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni korrupcióellenes, valamint összeférhetetlenségi témában szervezett távoktatásban a belső hálózaton elérhető, ún. e-learning felületen (MultiLearn) keresztül.

A felelős banki működés szempontjából kulcsfontosságú a felelősségi körök egyértelmű meghatározása, adott esetben a funkció fontosságának megfelelően önálló szervezeti egység létrehozása. A bank számára különösen fontos a jogszabályoknak megfelelő működés - különös tekintettel a piaci visszaélés és a pénzmosás megelőzésére, és a működésből fakadó kockázatok megfelelő kezelése. 
Az Európai Uniós iránymutatásoknak és a jogszabályi előírásoknak való megfelelésért felelős szakterületek biztosítják a felelősségteljes működést: ennek kiemelt területe a korrupciómentes működésre való törekvésünk. 
A Compliance és pénzmosásmegelőzési szakterületek által végzett második vonalbeli kontrollok biztosítják a jogszabályi és vállalaton belüli követelményeknek való megfelelés ellenőrzését.
Külön szakértő csapat koordinálja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységet. Feladatuk a pénzmosás és a szankciók szempontjából releváns, illetve kockázatos tranzakciók ellenőrzése, a jelentős pénzmosási kockázatot hordozó ügyfélnyitások engedélyezése és már meglévő, magas kockázatú ügyfélkapcsolatok felülvizsgálata, ezen felül a munkatársak pénzmosásmegelőzési tevékenységgel kapcsolatos képzése, bejelentések továbbítása az illetékes hatósághoz, valamint a szükséges információáramlás biztosítása.
A korrupció tilalmáról a 2008-ban elfogadott és 2020-ban frissített kötelező érvényű magatartási kódex, valamint anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo Csoport által 2017-ben kibocsátott és 2020-ban, valamint 2022-ben és 2023-ban frissített korrupcióellenes szabályzata, melyet a CIB Csoport elfogadott, tartamaz egy sor a korrupció tilalmára vonatkozó szabályt. A CIB Csoport korrupcióellenes iránymutatásait a bank honlapján is közzétettük (https://www.cib.hu/Maganszemelyek/rolunk/fenntarthatosag/ertekeink.html). A korrupció elleni küzdelem részeként - átvéve az Intesa Sanpaolo Csoport vonatkozó irányelveit - a CIB Csoport semmilyen módon nem támogat politikusokat vagy politikai pártokat, illetve azokhoz kapcsolódó szervezeteket. A korrupcióval szemben tanúsított „zéró tolerancia elve” természetesen kiterjed munkavállalóinkra, beszállítóinkra, valamint egyéb külső felekre is, amelyekkel üzleti kapcsolatban állunk. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát.
A kockázatkezelési funkció célja az adott szervezet kockázatainak azonosítása, az azonosított kockázatok mérése és kezelése annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a szervezet prudens működését, illetve az üzleti célkitűzések megvalósítását. A CIB Bankcsoportban ezért a tevékenységért a Kockázatkezelési terület a felelős.

Vállalatunk számára fontos, hogy tisztességes piaci viselkedés, versenytársi magatartás révén példamutatás és részvétel révén előremozdítsuk az iparág etikus viselkedését. Az iparág önszabályozásait követjük és magunkra értelmezve alkalmazzuk, versenytársainkkal szemben etikusan járunk el. Árazási politikánk alapját szolgálja a tisztességes versenypiaci magatartásunk.

A releváns témák nyomonkövetése

Vállalatirányítási szabályzatok, folyamat előírások, második szintű ellenőrzések és belső képzések révén biztosítjuk, hogy a munkatársaink ne válhassanak részeseivé vagy áldozataivá korrupciós tevékenységnek. A munkatársak az etikai képzés, illetve rendszeres korrupcióellenes távoktatás keretében részesülnek oktatásban, illetve kapnak a témáról tájékoztatást; a compliance rendszerek pedig az ellenőrzések során biztosítják a korrupcióellenes szabályok érvényesülését.
A munkatársak pénzmosás-megelőzési, korrupcióellenes, összeférhetetlenségi, biztonságtudatossági és compliance témákban szervezett távoktatásban és vizsgán a belső hálózaton elérhető, ún. e-learning felületen keresztül vesznek részt, valamint személyes oktatás formájában is biztosított a képzésük. 
Az összeférhetetlenség kontrollját a független Compliance terület végzi.
A Compliance és Pénzmosás Megelőzési terület végzi továbbá a munkatársak által elfogadott ajándékok kontrollját, valamint ellenőrzi a kapcsolódó nyilvántartás megfelelő vezetését. Az ajándékozásra vonatkozó szabályok fő elvei a zéró tolerancia, illetve a kivételesség. Az ajándék elfogadása bizonyos esetekben korrupciónak minősülhet. A CIB Csoport Ajándékok és reprezentációs költségek szabályairól szóló belső szabályzatot 2018-ban lett elfogadva, majd 2021-ben és 2023-ban frissítve.
Minden érintett fél számára további garanciát jelent az Etikai bizottság fennhatósága alá tartozó etikai bejelentést, kérdést vagy észrevételt lehetővé tevő email-fiók (etikaibejelentes@cib.hu), illetve postai cím, amelyen bárki tehet bejelentést esetleges jogsértésekről, úgy, hogy szavatoljuk, a bizalmasan kezelt bejelentése nem vezethet megtorló jellegű intézkedésekhez. További garanciát jelent még a Compliance és Belső Ellenőrzés területek bevonása az erre a célra is rendelkezésre álló compliance@cib.hu és nevtelenbejelentes@cib.hu email címeken.

Főbb mutatók (2023. december 31.)

2021

2022

2023

Pénzmosás-megelőzési témában szervezett távoktatásban és vizsgáztatáson részt vettek aránya:(%):

95%

97%

99%

Korrupcióellenes távoktatási tanfolyamot és vizsgát tett munkavállalók aránya (%):

98%

100%

100%

Korrupció gyanújával kapcsolatos etikai bejelentések száma (darab):

0

0

0

A korrupció miatt elbocsátott alkalmazottak száma (fő):

0

0

0

 

Fogyasztóvédelem

A jelenlegi piaci környezetben az ügyfelek védelme elsődleges fontosságú, és a CIB kiemelt célként kezeli ezt. A pénzügyi piacok gyors növekedése és az új technológiák elterjedése ezeken a piacokon, valamint az új szolgáltatók és harmadik fél közvetítők piacra lépése csak növelte a fogyasztókkal szembeni csalások, visszaélések és megtévesztések kockázatát, különösen az alacsony jövedelmű és korlátozott pénzügyi ismeretekkel rendelkező, ezért nagyobb védelemre szoruló fogyasztókkal szemben. Ezért a CIB számára rendkívül fontos, hogy átlátható és tisztességes módon kezelje ügyfélkapcsolatait.
A fogyasztóvédelem a CIB által nyújtott banki termékek és szolgáltatások minden részére kiterjed, a termékek és szolgáltatások teljes életciklusa során. A belső szabályzatok az értékesítési folyamatokra, valamint a Bank és ügyfelei közötti hosszú távú kapcsolatok kezelésére összpontosítanak, biztosítva a következőket:

  • az ügyfeleknek átadandó tájékoztató és szerződéses dokumentumok világosan, érthetően és átláthatóan legyenek kialakítva, 
  • az értékesítésben dolgozó kollégák tisztában vannak a magatartási szabályokkal a szerződéskötést megelőző szakaszban és az értékesítési folyamat során,
  • megfelelő belső irányítás alakítottunk ki a szabályozás, az ellenőrzések és a képzés terén
  • kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő ügyfelekre.
  • évente ismétlődő oktatást tartunk fogyasztóvédelem témakörben; amelynek keretében az ügyfélkapcsolattal rendelkező kollégák az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos követelményeket illetően mélyebb ismereteket sajátítanak el. 2023-ban a képzést a kollégák 99%-a végezte el. 

A szabadverseny védelme

Az Intesa Sanpaolo Csoport és a CIB Csoport azt is célul tűzték ki, hogy gondoskodjanak arról, hogy a Csoport a mindenkor hatályos versenyszabályokat teljes mértékben betartva működjön a piacon. Az említett szabályozások betartása érdekében az Intesa Sanpaolo Csoport nemzetközi versenyjogi megfelelési programot működtet, amelynek része az „uniós versenyjogi megfelelési szabályzat”, amely a CIB-re is vonatkozik, és amelyet a CIB is közzétett és elfogadott. A CIB részben a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelően úgy módosította a helyi versenyjogi megfelelési szabályzatot, hogy a CIB Csoport munkatársai kellő mélységben ismerjék a versenyjogi szabályokat ahhoz, hogy munkájuk során felismerjék a versenyjog esetleges megsértését, betartsák a versenyjogi szabályokat, és szükség esetén jogi tanácsot kérjenek.

Adatvédelem

A CIB Csoport ügyfelei személyes adatainak jogszerű kezelése érdekében, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően a CIB Csoport saját adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített és adott ki. A szabályzat ismerteti az adatkezelés alapelveit és jogalapját, felsorolja az adatkezelés egyes eseteit, meghatározza az adatvédelmi hatásvizsgálatra (DPIA) és az előzetes konzultációra vonatkozó szabályokat, az adattovábbításra vonatkozó szabályokat, továbbá az érintettek jogai gyakorlásának módját.
A fenti előírásokon túl a CIB Bank implementálta anyavállalata az GDPR irányelveit – (GDPR project - Guidelines on the protection of personal data of natural persons (applicable in the eu), ami jelenleg a V-114 es szabályzat részét képezi. 
A CIB Csoport független adatvédelmi tisztviselőt (DPO) jelölt ki. A tisztviselő feladata a hatályos jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése, konzultáció adatvédelmi kérdésekben, kérésre tanácsadás az adatvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos teljesítmény figyelemmel kísérése, ezenkívül elsődleges kapcsolattartóként jár el a felügyeleti hatóság felé.

 

2020

2021

2022

2023

Az ügyfelek magánéletének megsértésével és az ügyféladatok elvesztésével kapcsolatos megalapozott panaszok száma: 

1

2

3

1

 

Visszaélések bejelentése

A bejelentési folyamat speciális szabályait a Belső ellenőrzési kézikönyv külön melléklete (Névtelen bejelentések (whistleblowing) és azok speciális szabályai) részletezi.
2023-ban nem érkezett be visszaélésre vonatkozó bejelentés, és az előző időszakból sem húzódott át folyamatban vagy függőben lévő ügy. Az ezzel kapcsolatos eljárást elsődlegesen a K-024 belső Ellenőrzési Kézikönyv M-50 melléklete a Névtelen bejelentések speciális szabályai című szabályzat tartalmazza, valamint „A CIB Csoport etikai eljárási szabályzata” c. dokumentum ismerteti.

Befogadás és a sokszínűség

A Bank Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) egyértelműen meghatározza a felelős működés alapelveit. A bank belső és külső kommunikációjában is elutasítja a diszkrimináció és a korrupció minden formáját, szem előtt tartja a mindennemű megkülönböztetés tilalmát, az egyenlő bánásmód általános kereteinek biztosítását az érintett európai uniós irányelveknek megfelelően. A megfelelésre és a kockázatkezelési tevékenységre vonatkozó belső szabályzatok hasonló, a felelős működést támogató elveket fogalmaznak meg. A CIB Csoport Magyarország Alaptörvénye, más vonatkozó jogszabályok és a bankcsoport Etikai Kódexe az anyabank Sokszínűség és befogadás elvei alapján egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget biztosít munkatársainak. Ezt a vállalaton belüli döntéshozatali folyamatok átláthatósága révén, továbbá a vezetők, többi munkatársak etikai vonatkozású képzése révén biztosítjuk. A témához kapcsolódó etikai ügyek vizsgálata és az azokra válaszul tett megelőző intézkedések jogi és etikai megfelelőséget biztosítanak a bank működésének minden területén.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4