• Nincs találat

Fenntarthatósági oldalak

Fenntarthatósági mutatóink gyűjteménye (GRI index) 2009

A CIB Csoport fenntarthatósági teljesítményéről az ún. GRI szabvány (Global Reporting Initiative) előírásai szerint számol be. Az alábbi táblázat azokat a mutatókat és a fenntarthatósági jelentés megfelelő oldalszámait tartalmazza, amelyekről évente számot adunk.

Indikátor

Rövidített leírás

Oldalszám a 2009-es fenntarthatósági jelentésben

 

 

 

1

Stratégia és analízis

 

1.1

Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos a szervezet és a stratégiája számára

6. oldal

1.2

A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek bemutatása

6. oldal

 

 

 

2

Szervezeti profil

 

2.1

A szervezet neve

45. oldal

2.2

Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások

36., 47. oldal

2.3

A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb részlegeket, működő cégeket, leányvállalatokat és vegyesvállalatokat

45. oldal

2.4

A szervezet központjának helyszíne

72. oldal

2.5

Azok az országok, amelyekben a vállalat működik

45. oldal

2.6

A tulajdon természete és jogi formája

45. oldal

2.7

A kiszolgált piacok

46. oldal

2.8

A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma; nettó árbevétel; teljes tőkésítés tartozásokra és részesedésekre lebontva; gyártott termékek mennyisége, vagy szolgáltatások értéke

3., 47. oldal

2.9

A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi időszak alatt történt jelentős változások

71. oldal

2.10

A jelentéstételi időszak alatt kapott kitüntetések és díjak

57. oldal

 

 

 

3

A jelentés paraméterei

 

3.1

A jelentéstételi időszak meghatározása

71. oldal

3.2

A legutóbbi jelentés dátuma

71. oldal

3.3

A jelentéstételi ciklus meghatározása

71. oldal

3.4

Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel, vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban

72. oldal

3.5

Azon folyamat bemutatása, amely során a jelentés tartalmának meghatározása történt

71. oldal

3.6

A jelentés határa

71. oldal

3.7

A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos bárminemű korlátozás bemutatása

71. oldal

3.8

Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet jelentésében azon vegyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek és egyéb egységek teljesítményét lefedi, amelyek jelentősen befolyásolhatják a jelentés időbeni és/vagy más szervezetekkel történő összehasonlíthatóságát

71. oldal

3.9

Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása

71. oldal

3.10

A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének indoklása és hatásának magyarázata

71. oldal

3.11

Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a jelentés kiterjedési körében, határaiban, vagy mérési módszerekben bekövetkezett jelentős változások

71. oldal

3.12

GRI Tartalmi index

62-66. oldal

3.13

Külső tanúsítással kapcsolatos gyakorlat

71. oldal

 

 

 

4

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

 

4.1

A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása

36. oldal

4.2

A legfelsőbb szintű irányító testület elnöke ügyvezetői szerepkörrel is rendelkezik-e

38. oldal

4.3

A legfelsőbb szintű irányítótestületben résztvevő független tagok száma

38. oldal

4.4

Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek és az alkalmazottak javaslatokat tegyenek a legfelsőbb szintű irányító testület számára

39. oldal

4.5

Kapcsolat a legfelsőbb szintű irányító testület, a felsővezetők és ügyvezető igazgatók díjazása és a szervezet teljesítménye között

39. oldal

4.6

Összeférhetetlenségek elkerülése a legfelsőbb irányítás szintjén

41. oldal

4.7

A szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekkel kapcsolatos stratégiáját meghatározó személyektől elvárt képességek és tapasztalat meghatározásának folyamata

39. oldal

4.8

Belső nyilatkozatok a szervezet küldetéséről, értékeiről, viselkedési normáiról és egyéb alapelveiről

2. oldal

4.9

A szervezet legfelsőbb szintű irányító testülete hogyan felügyeli a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítmény azonosítását és menedzselését

41. oldal

4.10

A szervezet legfelsőbb szintű vezetése hogyan értékeli saját teljesítményét különös tekintettel a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményre

39. oldal

4.11

Az elővigyázatosság elve hogyan érvényesül a szervezeten belül

40-41. oldal

4.12

Charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések, amelyeknek a szervezet tagja vagy támogatója

59-61. oldal

4.13

Tagság egyesületekben (pl. szakmai/ágazati egyesületek) és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi szervezetekben

56. oldal

4.14

Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen formájú párbeszédet folytat

42-43. oldal

4.15

Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei

42-43. oldal

4.16

Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása

42-43. oldal

4.17

Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel folytatott párbeszéd során merültek fel

42-43. oldal

 

 

 

5

Vezetési szemlélet

Jellemzően az egyes fejezetek bevezetőjében

 

 

EC

Gazdasági teljesítményindikátorok

 

EC1

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve a bevételeket, működési költségeket, munkavállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi befektetéseket, a visszatartott nyereséget, a befektetőknek és az államnak tett kifizetéseket

10. oldal

EC4

Az államtól kapott jelentős pénzügyi támogatás

9. oldal

EC5

Arányszám-sor: az átlagos kezdő fizetés a helyi minimálbérhez viszonyítva a szervezet jelentősebb telephelyein (országos adat van)

54. oldal

EC6

Helyi beszállítók aránya

26. oldal

EC7

A felsővezetésben alkalmazott helybeliek aránya és az alkalmazásukra vonatkozó eljárások a szervezet jelentősebb telephelyein

39., 54. oldal

 

 

 

LA

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka

 

LA1

A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerződés és régiók szerint

51. oldal

LA2

A teljes munkaerő fluktuációja

52. oldal

LA3

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai a működés főbb területei szerinti bontásban

21. oldal

LA4

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkatársak aránya

Nincs kollektív szerződés

LA7

Sérülések, foglalkozásból eredő betegségek, kiesett napok és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő munkahelyi balesetek száma régiónként

55. oldal

LA8

Oktatás, képzés, tanácsadás, megelőzés, és kockázatkezelési programok a súlyos betegségekkel kapcsolatban

21. oldal

LA10

Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

23. oldal

LA11

A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok

22. oldal

LA12

Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést

39. oldal

LA13

Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való tartozás, s a sokféleséget jelző egyéb tényezők szerint

38., 53. oldal

LA14

A férfiak és nők alapfizetésének aránya beosztási kategória szerint

55. oldal

 

 

 

HR

Emberi jogok

 

HR6

Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

41. oldal

HR7

Kényszermunka és kötelező munkavégzés kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések

41. oldal

 

 

 

PR

Termékfelelősség

 

PR1

Azon életciklus szakaszok, amelyekben a termék, illetve szolgáltatás egészség és biztonsági hatásait javítási célzattal kiértékelik.

18. oldal

PR5

A vevői elégedettség elérését célzó gyakorlatok és eredményeik, beleértve az ügyfél-elégedettségi felmérések eredményét

19. oldal

PR7

Jogszabályi, etikai nem megfelelésből eredő bírságok marketing kommunikáció terén

50. oldal

PR8

A vevők személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma

20. oldal

PR9

A jelentősebb bírsággal büntetett, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett összege

50. oldal

 

 

 

SO

Társadalom

 

SO3

A szervezet korrupcióellenes üzletpolitikájának és eljárásainak témakörében képzést végzett alkalmazottak százalékos aránya.

41. oldal

SO6

Politikai pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó intézményeknek kifizetett pénzügyi és természetbeni hozzájárulások teljes összege országonkénti lebontásban.

41. oldal

SO7

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések megszegésével kapcsolatos jogi eljárások száma

49-50. oldal

SO8

Törvényeknek és jogszabályoknak való nem-megfelelőségből adódó jelentősebb bírságok pénzügyi értéke és a nem pénzügyi szankciók száma

49-50. oldal

 

 

 

EN

Környezeti teljesítmény indikátorok

 

EN3

Közvetlen energiafelhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban

31. oldal

EN4

Közvetett energiafelhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban

31. oldal

EN5

Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések révén megtakarított energia mennyisége

32. oldal

EN16

A közvetlen és közvetett módon kibocsátott üvegház-hatású gázok súlya.

31-32. oldal

EN18

Az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó kezdeményezések és az elért kibocsátás-csökkenések.

31-32. oldal

EN22

Összes hulladék mennyisége súlya, típus és lerakási mód szerint

34. oldal

EN26

A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak mérséklését célzó kezdeményezések

33. oldal

 

 

 

 

Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok

 

FS1

Üzleti területekre vonatkozó, specifikus környezeti és társadalmi vonatkozású  irányelvek

40. oldal

FS5

Párbeszéd az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel a környezeti és társadalmi kockázatokkal és üzleti lehetőségekkel kapcsolatban

28. oldal

FS6

Üzletági portfoliók megoszlása régió, ügyfélméret (pl. mikro/KKV/nagyvállalat) és iparág szerint

9., 48. oldal

FS9

Környezeti és hitelezési kockázatfelmérési folyamatok implementációjának ellenőrzése gyakoriság és lefedettség tekintetében

40. oldal

FS14

A hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását célzó kezdeményezések

18. oldal

FS16

A társadalom pénzügyi ismereteinek fejlesztését célzó kezdeményezések

27. oldal

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4