• Nincs találat

Panaszkezelés

Alapvető törekvésünk, hogy Ön minden tekintetben elégedett legyen termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, valamint az általunk nyújtott kiszolgálással!

KÉRJÜK, MINDEN ÉSZREVÉTELÉT OSSZA MEG VELÜNK!

Legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhatnak kisebb-nagyobb nehézségek, amelyek kis odafigyeléssel, vagy akár az Ön észrevételeinek figyelembe vételével minden bizonnyal orvosolhatók.

ÖNNEK CSAK JELEZNIE KELL PANASZÁT!

A felmerült nehézségek - legyenek akár észrevételek, hozzászólások vagy panaszok - jelzése számunkra mindenképpen rendkívül fontos. Ezek által tudjuk ugyanis biztosítani szolgáltatásaink magas színvonalát, hogy Ön továbbra is minden tekintetben elégedett ügyfelünk lehessen, és hosszú távon is valamennyi szolgáltatásunk az Ön igényeinek is megfeleljen. Amennyiben pedig konkrét panasza merül fel, úgy a következőkben leírt módon juttathatja el hozzánk észrevételeit.

Panaszát írásban és természetesen szóban is megteheti, amelyet nyilvántartásunkban rögzítünk. Nyilvántartásunkat a panaszkezelési rendszer támogatja, mely a panasz beérkezésekor rögzíti az Ön (név, lakcím, telefonszám, ügyfélazonosító) valamint a panasz adatait (beérkezési idő, rögzítés helye, panasz leírása, érintett szolgáltatás megnevezése, visszajelzési határidő és módja), és ellátja a bejelentést iktatószámmal. A panaszkezelési rendszer a panasz kivizsgálását és eredményét nyomon követhető módon rögzíti. 

AZ ÖN LEHETŐSÉGEI

Bankfiókokban

Észrevételeit megteheti személyesen közvetlenül munkatársunknál szóban, mely panaszt azonnal kivizsgáljuk, és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosoljuk. 
Amennyiben Ön a szóbeli panaszra adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszbejelentésről jegyzőkönyvet készítünk, amely személyes bejelentés esetén Önnek a bankfiókban átadásra kerül.  
Panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől vagy átadásától számított 30 naptári napon belül, pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén 15 munkanapon belül megválaszoljuk. 
A bankfiókok pontos címeit és nyitvatartási idejüket itt érheti el.

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat munkatársai a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon éjjel-nappal fogadják hívását, mely panaszt azonnal kivizsgáljuk, és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosoljuk.

Amennyiben Ön a szóbeli panaszra adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszbejelentésről jegyzőkönyvet készítünk. Panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül, pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén 15 munkanapon belül megválaszoljuk, és ezzel egyidejűleg megküldjünk Ön részére a Panaszbejelentő jegyzőkönyv egy másolati példányát.

A telefonos ügyfélszolgálatunkon bejelentett panaszt rögzítjük és a hangfelvételt 5 évig megőrizzük.  A kérelemre egy alkalommal az Ön által kiválasztott bankfiókban térítésmenetesen biztosítjuk a panaszbejelentés hangfelvételének visszahallgatását, vagy a hangfelvételről készített másolat tartós hanghordozón személyesen történő átadását.

Faxon keresztül

Panaszát faxon keresztül is eljuttathatja az (06 1) 489 6957 faxszámra.

Panasztétel Honlapunkon keresztül

Akár most is elküldheti észrevételeit! A következő linkre kattintva érheti el és töltheti ki a Panaszbejelentő lapunkat:

Panaszbejelentés >> 

Lekönyvelt bankkártya tranzakció reklamáció >>

Elektronikus úton

Amennyiben elektronikus levelezésen  keresztül kívánja jelezni panaszát, a cib@cib.hu e-mail címre küldje levelét vagy Internetbankon keresztül juttassa el panaszát. Ahhoz, hogy válaszunkat el tudjuk juttatni Önhöz, kérjük, adja meg pontos adatait és elérhetőségét. 

Postai úton

Természetesen panaszát postai úton is eljuttathatja az alábbi címre: CIB Bank Zrt. Panaszkezelés és Minőségbiztosítási Osztálya 1534 Budapest, Pf. 394. Pontos adatait és elérhetőségét ne felejtse el megírni nekünk, hogy panaszára adott válaszunkat elküldhessük Önnek!

Faxon, honlapon keresztül, elektronikus és postai úton benyújtott panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 naptári napon belül, pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén 15 munkanapon belül megválaszoljuk.

Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a szolgáltatón kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, Bankunk ideiglenes választ küld a panaszosnak, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.

Munkanap alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott munkanap értendő.

Ön írásbeli meghatalmazás benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Ön írásbeli panaszát a Magyar Nemzeti Bank által készített és az Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett formanyomtatványon is előterjesztheti, mely formanyomtatvány a Bank jelen oldalán is elérhető a "Kapcsolódó anyagok" alatt.

Ön az Magyar Nemzeti Bank által készített formanyomtatványtól eltérő formában is benyújthatja a panaszát.

Online megkötött szerződések esetén

Elindult az Európai online vitarendezési platform - Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.
A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Tovább az online vitarendezési platformhoz

...HA KORÁBBI PANASZAVÁL KAPCSOLATBAN SZERETNE ÉRDEKLŐDNI

Amennyiben kivizsgálás alatt lévő panaszával kapcsolatban érdeklődne, azt bármely fenti említett csatornán megteheti, kérjük, az ügyintézés megkönnyítése érdekében hivatkozzon panasza iktatószámára.

...HA NEM ELÉGEDETT VÁLASZUNKKAL

Ha nem elégedett válaszunkkal, további kérdéseit a fentebb ismertetett módok bármelyikén jelezheti, függetlenül attól, hogy korábbi panaszát mely csatorna igénybevételével nyújtotta be.

Amennyiben a fentiekben ismertetett lehetőségeket nem tartja megfelelőnek és válaszunkkal nem ért egyet, az alábbi testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank

Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő ügyfél (az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) és panaszát már korábban bejelentette a bank részére, azonban a panasz kivizsgálása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, vagy ha a bank válaszából a fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését vélelmezi, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat.

  • Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Pénzügyi Békéltető Testületnél

Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő ügyfél, úgy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Bíróság

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezési szerint - keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz. 

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt jogszabályban meghatározott válaszadási határidő eredménytelen esetén bírósághoz fordulhat.


A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt jogszabályban meghatározott válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén ügyfeleink a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatványokat az alábbi elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségen érhetik el:

  • Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja előtt megindítható eljárás kedvezményezésére rendszeresített formanyomtatvány elérhető a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok oldalon illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja ügyfélszolgálatán, melynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina    Plaza), telefonszáma: +36-80-203-776.
  • A PBT előtt megindítható eljárás kedvezményezésére    rendszeresített formanyomtatvány elérhető a http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyok oldalon illetve a PBT ügyfélszolgálatán, melynek címe 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; telefonszáma: +36-80-203-776.

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem nyomtatványok költségmentes megküldését igényelhetik a Banktól az alábbi elérhetőségeken:

  • telefonon a CIB24 Telefonos Ügyfélszolgálaton ((+36 1) 4 242 242).
  • cib@cib.hu központi email címünkre írt elektronikus levél útján,
  • 1534 BUDAPEST, Pf. 394 postacímünkre küldött levél útján.
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés és ApplePay
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)