• Nincs találat

Fenntarthatósági oldalak

Fenntarthatósági mutatóink gyűjteménye (GRI index) 2008

A CIB Csoport fenntarthatósági teljesítményéről az ún. GRI szabvány (Global Reporting Initiative) előírásai szerint számol be. Az alábbi táblázat azokat a mutatókat és a fenntarthatósági jelentés megfelelő oldalszámait tartalmazza, amelyekről évente számot adunk.

Indikátor Rövidített leírás  Oldalszám a 2008-as fenntarthatósági jelentéseben
1 Stratégia és analízis  
1.1 Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatóság miért fontos a szervezet és a stratégiája számára 11. old.
1.2 A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek bemutatása 7., 12–14, 23–24. old.
2 Szervezeti profil  
2.1 A szervezet neve 15. old.
2.2 Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások 18. old.
2.3 A szervezet működési szerkezete, ide értve a főbb részlegeket, működő cégeket, leányvállalatokat és vegyesvállalatokat 16. old.
2.4 A szervezet központjának helyszíne 61. old.
2.5 Azok az országok, amelyekben a vállalat működik 15. old.
2.6 A tulajdon természete és jogi formája 15. old.
2.7 A kiszolgált piacok 15–18. old.
2.8 A jelentéstevő szervezet mérete: alkalmazottak száma; nettó árbevétel; teljes tőkésítés tartozásokra és részesedésekre lebontva; gyártott termékek mennyisége, vagy szolgáltatások értéke 15., 18., 27., 28. old.
2.9 A szervezet méretében, szerkezetében vagy tulajdonviszonyaiban a jelentéstételi időszak alatt történt jelentős változások 60. old.
2.10 A jelentéstételi időszak alatt kapott kitüntetések és díjak 48. old.
3 A jelentés paraméterei  
3.1 A jelentéstételi időszak meghatározása 60. old.
3.2 A legutóbbi jelentés dátuma 60. old.
3.3 A jelentéstételi ciklus meghatározása 60. old.
3.4 Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel, vagy a jelentés tartalmával kapcsolatban 61. old.
3.5 Azon folyamat bemutatása, amely során a jelentés tartalmának meghatározása történt 60. old.
3.6 A jelentés határa 60. old.
3.7 A kiterjedési körrel és a határokkal kapcsolatos bárminemű korlátozás bemutatása 60. old.
3.8 Azon szempontok ismertetése, amelyek alapján a szervezet jelentésében azon vegyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevékenységek és egyéb egységek teljesítményét lefedi, amelyek jelentősen befolyásolhatják a jelentés időbeni és/vagy más szervezetekkel történő összehasonlíthatóságát Nem releváns
3.9 Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása 60. old.
3.10 A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének indoklása és hatásának magyarázata 60. old.
3.11 Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a jelentés kiterjedési körében, határaiban, vagy mérési módszerekben bekövetkezett jelentős változások 60. old.
3.12 GRI Tartalmi index 52–55. old.
3.13 Külső tanúsítással kapcsolatos gyakorlat 60. old.

 

4 Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek  
4.1 A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása 23. old.
4.2 A legfelsőbb szintű irányító testület elnöke ügyvezetői szerepkörrel is rendelkezik-e 21. old.
4.3 A legfelsőbb szintű irányítótestületben résztvevő független tagok száma 21. old.
4.4 Mechanizmusok arra, hogy a részvényesek és az alkalmazottak javaslatokat tegyenek a legfelsőbb szintű irányító testület számára 21. old.
4.5 Kapcsolat a legfelsőbb szintű irányító testület, a felsővezetők és ügyvezető igazgatók díjazása és a szervezet teljesítménye között 31. old.
4.6 Összeférhetetlenségek elkerülése a legfelsőbb irányítás szintjén 21–22. old.
4.7 A szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdésekkel kapcsolatos stratégiáját meghatározó személyektől elvárt képességek és tapasztalat meghatározásának folyamata 23–25. old.
4.8 Belső nyilatkozatok a szervezet küldetéséről, értékeiről, viselkedési normáiról és egyéb alapelveiről 4., 21., 22. old.
4.9 A szervezet legfelsőbb szintű irányító testülete hogyan felügyeli a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítmény azonosítását és menedzselését 23–25. old.
4.10 A szervezet legfelsőbb szintű vezetése hogyan értékeli saját teljesítményét különös tekintettel a gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményre 31. old.
4.11 Az elővigyázatosság elve hogyan érvényesül a szervezeten belül 21–22. old.
4.12 Charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések, amelyeknek a szervezet tagja vagy támogatója 26., 56. old.
4.13 Tagság egyesületekben (pl. szakmai/ágazati egyesületek) és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi szervezetekben 50. old.
4.14 Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet bármilyen formájú párbeszédet folytat 15. old.
4.15 Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei 15. old.
4.16 Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása 15., 16., 29., 36–38. old.
4.17 Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel folytatott párbeszéd során merültek fel 29., 36–38. old.

 

5 Vezetési szemlélet A felelősség-vállalásunk különböző területeit bemutató fejezetekben, általában a bevezető bekezdésekben

 

EC Gazdasági teljesítményindikátorok  
EC1 A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték, beleértve a bevételeket, működési költségeket, munkavállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi befektetéseket, a visszatartott nyereséget, a befektetőknek és az államnak tett kifizetéseket 19. old.
EC5 Arányszám-sor: az átlagos kezdő fizetés a helyi minimálbérhez viszonyítva a szervezet jelentősebb telephelyein 28., 29. old.
EC6 Helyi beszállítók aránya 19., 20. old.
EC7 A felsővezetésben alkalmazott helybeliek aránya és az alkalmazásukra vonatkozó eljárások a szervezet jelentősebb telephelyein 21., 27., 28. old.

 

LA Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munka  
LA1 A munkaerő teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerződés és régiók szerint 27., 28. old.
LA2 A teljes munkaerő fluktuációja 28. old.
LA3 A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai a működés főbb területei szerinti bontásban 31. old.
LA4 Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkatársak aránya 29. old.
LA7 Sérülések, foglalkozásból eredő betegségek, kiesett napok és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő munkahelyi balesetek száma régiónként 33. old.
LA8 Oktatás, képzés, tanácsadás, megelőzés, és kockázatkezelési programok a súlyos betegségekkel kapcsolatban 33. old.
LA10 Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti bontásban 31. old.
LA11 A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok 29–31. old.
LA12 Alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést 31. old.
LA13 Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása nem, életkor, kisebbségi csoporthoz való tartozás, s a sokféleséget jelző egyéb tényezők szerint 16., 21., 27–28. old.
LA14 A férfiak és nők alapfizetésének aránya beosztási kategória szerint 32. old.

 

HR Emberi jogok  
HR6 Gyermekmunka alkalmazásának kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések 29. old.
HR7 Kényszermunka és kötelező munkavégzés kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedések 29. old.

 

PR Termékfelelősség  
PR5 A vevői elégedettség elérését célzó gyakorlatok és eredményeik, beleértve az ügyfél-elégedettségi felmérések eredményét 38–39. old.

 

PR7 Jogszabályi, etikai nem megfelelésből eredő bírságok marketing kommunikáció terén 41–42. old.
PR8 A vevők személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma 38–39. old.
PR9 A jelentősebb bírsággal büntetett, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett összege 41–42. old.

 

SO Társadalom  
SO3 A szervezet korrupcióellenes üzletpolitikájának és eljárásainak témakörében képzést végzett alkalmazottak százalékos aránya. 21–22. old.
SO6 Politikai pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó intézményeknek kifizetett pénzügyi és természetbeni hozzájárulások teljes összege országonkénti lebontásban. 41–42. old.
SO7 Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések megszegésével kapcsolatos jogi eljárások száma 41–42. old.
SO8 Törvényeknek és jogszabályoknak való nem-megfelelőségből adódó jelentősebb bírságok pénzügyi értéke és a nem pénzügyi szankciók száma Nem volt jelentősebb bírság és nem pénzügyi szankció.

 

EN Környezeti teljesítmény indikátorok  
EN3 Közvetlen energiafelhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban 45. old.
EN4 Közvetett energiafelhasználás elsődleges energiaforrások szerinti bontásban 45. old.
EN5 Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések révén megtakarított energia mennyisége 46. old.
EN16 A közvetlen és közvetett módon kibocsátott üvegház-hatású gázok súlya. 45–47. old.
EN18 Az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó kezdeményezések és az elért kibocsátás-csökkenések. 45–47. old.
EN22 Összes hulladék mennyisége súlya, típus és lerakási mód szerint 47. old.
EN26 A termékek és szolgáltatások környezeti hatásainak mérséklését célzó kezdeményezések 45–47. old.

 

  Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok  
FS5 Párbeszéd az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel a környezeti és társadalmi kockázatokkal és üzleti lehetőségekkel kapcsolatban 41. old.
FS6 Üzletági portfoliók megoszlása régió, ügyfélméret (pl. mikro/KKV/nagyvállalat) és iparág szerint 18., 19. old.
FS14 A hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását célzó kezdeményezések 35. old.
FS16 A társadalom pénzügyi ismereteinek fejlesztését célzó kezdeményezések 37–38. old.
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4