• No Suggestions Result

eBroker - Nyilatkozat

Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a fenti ablakban található "Rendben" gomb megnyomása egyben visszavonhatatlan nyilatkozatom az alábbiakra vonatkozóan:

 • a) Kijelentem, hogy a megadott ügyfélazonosító és biztonsági kód saját azonosítóm és kódom. Tudomásul veszem, hogy az azonosító és/vagy a kód illetéktelen felhasználása által az eredeti tulajdonossal szemben a nála, más harmadik személynél vagy érdekkörében keletkezett károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozom, és tudomásul veszem, hogy az erre vonatkozó kártérítési kötelezettséget a CIB Bank Zrt. teljes körűen kizárja.
 • b) Kijelentem, hogy semmilyen olyan tényről, körülményről nem bírok tudomással, ami az eBroker® szolgáltatás szerződésszerű igénybevételében korlátozna, vagy megakadályozna.
 • c) Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. mindenkori hatályos Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatát teljes körűen megismertem.
 • d) Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. eBroker® rendszerével a jelen honlapon keresztül felépítendő kapcsolathoz szükséges technikai-műszaki feltételekkel, valamint elméleti és tárgyi tudással teljes körűen rendelkezem, továbbá, hogy a használatomban lévő és a hivatkozott cél elérése érdekében felhasználni kívánt hardware és software eszközök, valamint a felhasznált kommunikációs csatornák és az azokat üzemeltető közreműködőim - ide értve azok számítástechnikai és hírközlési rendszereit is - alkalmasak az eBroker® rendszerrel való kielégítő és biztonságos adatcserére.
 • e) Kijelentem, hogy az eBroker® rendszer szolgáltatásainak igénybevétele érdekében felhasznált közreműködőkkel fennálló jogviszonyomra irányadó jogszabályokat, a közreműködők általános és konkrét szerződési feltételeit ismerem, kijelentem továbbá, hogy e szerződési feltételek alapján nincsen akadálya annak, hogy igénybevételük révén az eBroker® szolgáltatást használjam. Vállalom, hogy amennyiben valamely közreműködőm az eBroker® szolgáltatás általam, vagy felhasználói nevem és jelszavam jogosult vagy jogosulatlan használata révén más által történt igénybevétele következtében a CIB Bank Zrt.-nek, más harmadik személynek vagy érdekkörüknek közvetlenül vagy közvetve kárt okoz, úgy e kárt a CIB Bank Zrt. helyett és nevében teljes körűen megtérítem a közreműködő részére.
 • f) Tudomással bírok arról, hogy az eBroker® rendszer a CIB Bank Zrt. központi számítástechnikai rendszerével az Interneten keresztül veszi fel a kapcsolatot. Teljes tudatában vagyok annak, hogy ez az adatkapcsolat az alkalmazott kriptográfiai módszerek és a CIB Bank Zrt., valamint közreműködőinek legnagyobb gondossága ellenére sem tökéletesen biztonságos, az adatfolyam lehallgatása, az alkalmazott kriptográfiai eljárások megismerése, feltörése, megfejtése, programozástechnikai vagy más módszerek révén illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülhetnek a CIB Bank Zrt. által vezetett számláim, valamint az azokon folytatott ügyleteim adatai, továbbá ügyfélazonosítóm és biztonsági kódom.
 • g) Elfogadom, hogy a CIB Bank Zrt. Internet szolgáltatója a Pantel Rt. és a T-Online.
 • h) Tudomással bírok arról, hogy a CIB Bank Zrt. részéről a 2007. évi CXXXVIII. törvény 118-120. § szerinti értékpapírtitok megsértésének tényállása kizárólag abban az esetben valósul meg, ha az f) pontban leírtak bekövetkezéséhez a CIB Bank Zrt. gondatlan vagy szándékos magatartása vezetett és ennek tényét hitelt érdemlően bizonyítom.
 • i) Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. az f) pontban leírtak megvalósulása esetén részemre, közreműködőim vagy a CIB Bank Zrt. által nekem, közreműködőimnek, más harmadik személynek vagy érdekkörüknek közvetlenül vagy közvetve okozott károkért való felelősségét teljes egészében kizárja. A CIB Bank Zrt. a részéről igénybe vett közreműködők gondatlan vagy szándékos magatartása révén részemre, más harmadik személy részére vagy érdekkörükben közvetlenül vagy közvetve keletkezett károkért, valamint az értékpapírtitok ily módon történt megsértéséért való felelősségét teljes egészében kizárja.
 • j) Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizár minden felelősséget valamennyi olyan hibáért, adatcsere-zavarért, kommunikációs zavarért, információ-torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves illetve hibás teljesítésért, a teljesítés elmaradásáért, a teljesítés visszaigazolásának hibás illetve téves voltáért, késedelméért vagy elmaradásáért, amelyek részben vagy egészben saját számítástechnikai rendszerén kívül történt események, ezen belül különösen, de nem kizárólag kommunikációs hiba vagy adattorzulás, a bármely fél által igénybe vett közreműködők által nyújtott és általuk az eBroker® szolgáltatás használata érdekében igénybe vett szolgáltatások elmaradása, megszakadása, hibája, minőségi problémái közvetlen vagy közvetett eredményeként következtek be. E körülmény alátámasztására az ellenkező általam történt bizonyításáig a CIB Bank Zrt. saját, számítástechnikai vagy nem számítástechnikai nyilvántartásának adatait kell hitelesnek tekinteni. A CIB Bank Zrt. felelőssége e tekintetben kizárólag a saját számítástechnikai rendszere nyilvántartásai alapján igazoltan e rendszer által az eBroker® szolgáltatás keretében kapott adatokon alapuló, a mindenkori hatályos üzletszabályzatban megszabott jogcselekmények megtételére korlátozódik.
 • k) Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. jogosult a részemre nyújtott szolgáltatást ideiglenes vagy tartós jelleggel, részben vagy egészben szüneteltetni, különösen, ha a szüneteltetést elháríthatatlan külső ok indokolja. Erre az esetre a CIB Bank Zrt. a részemre, közreműködőim vagy érdekköröm részére közvetlenül vagy közvetve okozott bárminemű kárért felelősséget kizár. Tudomásul veszem, hogy az eBroker® szolgáltatás elérhetetlenségének időtartamáról a Bank lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja Ügyfeleit. A Bank továbbá tájékoztatja az Ügyfeleit az eBroker® szolgáltatás bármilyen jellegű meghibásodásáról. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eBroker® szolgáltatás elérhetetlenségének, illetve meghibásodásának időtartamával a fentiekben meghatározott időtartamok meghosszabbodnak, feltéve, hogy a Bank az erre vonatkozó értesítést az eBroker® rendszerben elhelyezi. Tudomásul veszem, hogy a Bank a szándékosság vagy súlyos gondatlanság eseteinek kivételével kizárja az eBroker® szolgáltatás bármely működési hiányosságából eredő kárért való felelősségét.
 • l) Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. az általam az eBroker® szolgáltatás keretében elfogadott megbízásokról, továbbá azok visszavonásáról, valamint azok teljesítéséről részemre elektronikus úton küld visszaigazolást. Az ellenkező általam történt bizonyításáig a részemre e jogcselekmények megtörténtéről küldött üzenetnek a CIB Bank Zrt. nyilvántartási rendszere által igazolt tartalommal és időpontban történt elküldése köztem és a CIB Bank Zrt. között a megbízások, valamint azok visszavonásának visszaigazolása tekintetében érvényes jogviszonyt keletkeztet, a teljesítés tényének és ily módon történt adatainak elküldése pedig e szerződések szerződésszerű teljesítésének minősül. Tudomásul veszem, hogy az eBroker® szolgáltatás keretében kötött ügyletekről elektronikus úton küldött valamennyi visszaigazolás, információ nem hivatalos, tájékoztató jellegű, arra reklamációs, kártérítési vagy megtérítési igényt a CIB Bank Zrt.-vel, közreműködőivel, más harmadik személyekkel vagy érdekkörükkel szemben nem alapíthatok.
 • m) Kijelentem, hogy az eBroker® szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), más jogszabály, a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. szabályzatai, továbbá a CIB Bank Zrt. mindenkori hatályos üzletszabályzata által részemre előírt valamennyi jogi, közgazdasági és piaci ismerettel rendelkezem. Kijelentem továbbá, hogy a CIB Bank Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen honlapon és az azokról elérhető honlapokon (különösen a https://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/mifid oldalon és az onnan elérhető dokumentumokban) található információk rendelkezésemre bocsátása által teljes körűen eleget tett és az ott előírt jogcselekményeket elvégezte. A Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 3. cikke alapján kifejezetten hozzájárulok a tájékoztatás ezen formájához.
 • n) Tudomással bírok arról, hogy a jelen honlapon, ide értve annak valamennyi ablakán és képernyőjén, továbbá a belőlük illetve róluk megnyíló illetve közvetlenül vagy közvetve elérhető valamennyi honlapon, azok valamennyi ablakában és képernyőin található valamennyi adat, információ, tény, utalás, ábra, stb. kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja, azokért a CIB Bank Zrt. sem tartalmi, sem formai szempontból semmiféle felelősséget nem vállal. Tudomással bírok arról, hogy a honlapon, annak valamennyi ablakában és képernyőjén található információk, adatok, tények, utalások, ábrák, grafikai megoldások, színösszeállítások, szövegek, stb. a CIB Bank Zrt. tulajdonát képezik, vagy jogot szerzett azok használatára és továbbítására, ezeket kizárólag saját céljaimra használhatom fel, azok bármilyen - akár szerkesztett vagy módosított - formában, papíron, fizikai, elektronikus vagy más adathordozón egyidejűleg vagy a későbbiekben bármikor harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszem. Az információk, adatok, tények, utalások, ábrák, grafikai megoldások, színösszeállítások, szövegek, stb. bármely harmadik személy részére történő továbbadása a szerzői és szomszédos jogok megsértését eredményezik és a CIB Bank Zrt. és közreműködői ennek alapján korlátlanul jogosultak velem szemben kártérítési igényüket korlátlanul érvényesíteni, továbbá megfelelő feltételek megléte esetén büntetőeljárást kezdeményezni. Az oldalon található híranyagok, elemzések, közlések nem minősülnek befektetési tanácsnak vagy befektetési ajánlásnak. Az egyes befektetési döntések meghozatala során ezekre érvényesen senki nem hivatkozhat, a híranyagok, elemzések közlések felhasználásáért, közlések felhasználásáért a CIB Bank Zrt. felelősségét kizárja.
 • o) Kijelentem, hogy az Amerikai Egyesült Államok Export Igazgatási Törvényének (Export Administration Act of 1979, as amended) a CIB Bank Zrt. eBroker® rendszerében alkalmazott titkosítási eljárással összefüggő, korlátozó rendelkezéseit ismerem. Tudomásul veszem, hogy a rendelkezések értelmében a hivatkozott titkosítási eljárásokkal folytatott elektronikus kommunikáció során a titkosítottság foka nem haladhatja meg a 128 bitet, függetlenül az általam használt internetes böngészőprogram elvi műszaki alkalmasságától. Kijelentem, hogy az eBroker® szolgáltatás általam történő igénybevétele a hivatkozott jogszabály és/vagy mellékleteinek ill. függelékeinek a rendelkezéseit nem sérti.
 • p) Tudomással bírok arról, hogy az eBroker® rendszer használatához Microsoft Internet Explorer 8.0, vagy újabb, vagy Mozilla Firefox 3.0, vagy újabb verziójú böngészőprogram futtatása szükséges. A rendszer extra hardver igényt nem támaszt, tehát a mindenkor általam használt verzióhoz a gyártó által megadott, az általam használt hardver platformra vonatkozó hardver igény az irányadó.
 • q) Kijelentem, hogy a halasztott pénzügyi teljesítéssel kapcsolatosan az Üzletszabályzatban foglaltakat, így különösen a halasztott pénzügyi teljesítés keretében a megbízás megadására és visszavonására, a nyitható pozíció mértékére, a Halasztott Pénzügyi Teljesítésre és Technikai Daytrade Ügyletekre vonatkozó Üzleti Feltételek módosítására, a kényszerértékesítésre, és különösen az óvadéki szabályokra vonatkozó rendelkezéseket, ismerem és kifejezetten elfogadom.
 • r) Tudomásul veszem, hogy
  • (i) a halasztott pénzügyi teljesítés időtartama maximum 15 naptári nap a fizetési kötelezettségem esedékességétől számítva. Amennyiben a Bank részemre valamely fizetési kötelezettségemmel kapcsolatosan engedett halasztott pénzügyi teljesítés időtartama alatt további fizetési kötelezettségemmel kapcsolatosan halasztást enged, annak időtartama az első halasztott pénzügyi teljesítésből még hátralévő időtartamnak felel meg.
  • (ii) amennyiben nem teljesítettem valamennyi fizetési kötelezettséget a halasztott pénzügyi teljesítés időtartamának lejártakor, a Bank jogosult valamennyi Szabad Portfolió Elemet, továbbá szabad rendelkezésem alatt álló, valamennyi ügyfélszámlán nyilvántartott összeget - devizanemtől függetlenül -, illetve értékpapírszámlán és értékpapír letéti számlán nyilvántartott értékpapírt - elszámolási devizanemtől függetlenül - igénybe venni külön értesítésem, jóváhagyásom, vagy nyilatkozatom nélkül a fizetési kötelezettségeimnek teljesítése érdekében és annak mértékéig, olyan módon, hogy azokból a Bank az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kielégítést keres.
 • s) Tudomással bírok arról, hogy amennyiben technikai day trade (TDayTrade) típusú megbízást adok, elfogadom a technikai day trade CIB Bank Befektetési szolgáltatások Üzletszabályzatban, valamint jelen Nyilatkozatban foglalt sajátosságait, továbbá tisztában vagyok a technikai day trade (TDayTrade) típusú tőzsdei ügyletekkel járó - a normál tőzsdei ügyleteknél - esetlegesen magasabb kockázatokkal, amelyek a nap végi pozíciózárás és a magasabb tőkeáttétel alkalmazhatóságából fakadhatnak. Tudomásul veszem, hogy a kereskedési rendszerben feltűntetett nyitható pozíció mértéke adat csupán tájékoztató jellegű.
 • t) Tudomásul veszem, hogy a technikai day trade típusú megbízások gyors tőzsdére kerülése érdekében a felszámításra kerülő bizományosi díjak nem az ügylettel egy időben (más ügylettípusokhoz hasonlóan), hanem nap végén kerülnek elszámolásra, Amennyiben nap végén a bizományosi díjak levonására ügyfélszámlámon nem áll rendelkezésre fedezet, akkor a Bank a hatályos Üzletszabályzat alapján késedelmi kamat felszámítására jogosult.
 • u) Tudomásul veszem és kifejezetten elfogadom a Bank Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatban foglaltakat, így különösen a Technikai Daytrade Megbízás megadására és visszavonására, a nyitható pozíció mértékére, a pozíciók zárására és az automatikus zárási folyamatra, a Halasztott Pénzügyi Teljesítésre és Technikai Daytrade Ügyletekre vonatkozó Üzleti Feltételek módosítására, a kényszerértékesítésre, és különösen az óvadéki szabályokra vonatkozó rendelkezéseket. Tudomásul veszem, hogy a megbízás lezárásából fakadó pénzügyi eredmény (nyereség/veszteség) minden esetben az ügyfélszámlán kerül jóváírásra/terhelésre, a pozíció zárás kockázatát (függetlenül annak időpontjától) én viselem.
 • v) Tudomásul veszem és kifejezettem elfogadom, hogy
  • (i) a Bank azon értékpapírok körét, amelyekre az adott napon Technikai DayTrade Megbízás adható be, továbbá ezen értékpapírokhoz tartozó, a Technikai Daytrade Megbízások vonatkozásában alkalmazandó Tőkeáttétel mértékét naponta - üzleti órái kezdetéig - teszi közzé. Technikai Daytrade Megbízást csak a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott, és a Bank által az adott napon ekként meghatározott részvények körére lehet adni.
  • (ii) a Bank a megjelölt értékpapírok körén és a Tőkeáttétel mértékén kivételes esetben jogosult napon belül a közzététel hatályával változtatni
  • (iii) a Bank jogosult felfüggeszteni a Technikai Daytrade kereskedési lehetőséget egyes, vagy az összes értékpapírra, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a piaci környezet változása miatti a megnövekedett kockázat ezt szükségessé teszi.
 • w) Tudomással bírok arról, hogy az eBroker® díjcsomagom a kereskedési rendszer Beállítások/Egyébmenüpontjában szabadon változtatható. Tudomásul veszem, hogy a díjcsomag módosítás esetén, az új díjcsomag által nyújtott szolgáltatások a kérés Bank általi regisztrálásakor lépnek életbe, illetve tudomásul veszem, hogy a díjcsomagokra megállapított kondíciók, abban az esetben is felszámításra kerülnek, ha a rendszer által nyújtott szolgáltatását nem veszem igénybe. Tudomásul veszem, hogy a díjcsomag havi díja minden megkezdett hónap után teljes egészében felszámításra kerül.
 • x) Tudomással bírok arról, hogy az eBroker® kereskedési rendszerében megadott e-mail címemre a Bank tájékoztató jellegű, valamint marketing jellegű elektronikus leveleket küldhet. A marketing jellegű elektronikus levelek esetében a Bank biztosítja számomra a leiratkozás lehetőségét az elektronikus levél felületén, valamint az eBoker® kereskedési rendszer "Beállítások" menüpontja alatt.
 • y) Tudomásul veszem, hogy a Bank az eBroker® útján adott megbízást elfogadja (teljesíthető megbízás), ha a megbízás teljesítéséhez szükséges pénz-, illetve értékpapír fedezetet rendelkezésre bocsátottam. Tudomásul veszem, hogy a megbízás (ideértve a visszavonásra vonatkozó megbízást is) eBroker® útján történő továbbítása a Bank részére nem jelenti a megbízás Bank általi elfogadását. Tudomásul veszem, hogy a Bank - megfelelő fedezet megléte mellett - a belföldi megbízásokat a megadásától számított 20 percen belül az illetékes tőzsdére juttatja, amennyiben azok a tőzsdei szekció zárását legalább 20 perccel megelőzően kerülnek megadásra. A tőzsdei szekció zárását megelőző 20 percen belül megadott megbízások legkésőbb a következő tőzsdenap első üzleti órájának első 20 percében kerülnek az illetékes tőzsde részére továbbításra. A Bank részére a tőzsdenap zárása és a következő tőzsdenap nyitása között megadott megbízások ezen következő tőzsdenap első üzleti órájának első 20 percében kerülnek az illetékes tőzsde részére továbbításra. Tudomásul veszem, hogy a Bank belföldi megbízások esetében ugyanezen időtartamon belül tájékoztat a visszautasítás tényéről, amennyiben a beküldött megbízás valamilyen okból nem teljesíthető, és visszautasításra került. Tudomásul veszem, hogy ha a rendszer nem teljesíthetőnek igazolta vissza a megbízást, úgy engem terhel annak felelőssége, hogy ellenőrizzem a megbízás visszautasításának okát. Tudomásul veszem, hogy a Bank a tőzsdei teljesítésről (teljesült megbízás) belföldi megbízások esetén 30 percen belül tájékoztat.
 • z) Tudomásul veszem és elfogadom a Dow Jones indexre vonatkozó Általános szerződési és felhasználási feltételeket.

   

   

   

Tudomásul veszem az eBroker szolgáltatás keretében nyújtott adatszolgáltatási szerződés feltételeit:

Jelen Előfizetői Szerződés (Szerződés) a Reuters képviseletében eljáró CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: "Forgalmazó") és az Előfizető között jön létre. A Reuters, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos adatszolgáltatója felhatalmazza a Forgalmazót, hogy közvetlenül a jelenleg Reuters Investor-nak nevezett Reuters Internet termékből származó BÉT Valós Idejű Információkat a Forgalmazó Internet web oldalán keresztül az Előfizető részére továbbítsa.

Az eBroker® szolgáltatás keretében nyújtott adatszolgáltatás adatszolgáltatója: Reuters Magyarország Kft. (H-1088 Budapest, Rákóczi u. 1-3. Cg.01-09-164044, a.sz.:10699144-2-44 ).

 • 1) A Forgalmazó jogosult a BÉT Valós Idejű Információkat a Reuters megbízásából forgalmazni. A Forgalmazó köteles biztosítani, hogy az Előfizetők a BÉT Valós Idejű Információkhoz biztonságos környezetben, bejelentkezési (login) név és jelszóvédelemmel ellátott formában jussanak hozzá. A Forgalmazó biztosítja a bejelentkezési (login) nevet és a jelszót az Előfizető részére.
 • 2) Az Előfizető köteles a Forgalmazó által biztosított bejelentkezési (login) név és a jelszó titokban tartásáról gondoskodni. Az Előfizető a bejelentkezési (login) nevet és a jelszót harmadik személyeknek nem adhatja át.
 • 3) Előfizető vállalja, hogy a Valós Idejű Információkat kizárólag saját céljaira használja fel. Az Előfizető nem jogosult a Budapesti Értéktőzsdéről származó Valós Idejű Információkat sem részben, sem egészben tárolni, feldolgozni, továbbértékesíteni, harmadik fél részére továbbadni vagy közzétenni. A Forgalmazó nem jogosult a Budapesti Értéktőzsdéről származó Valós Idejű Információkkal kereskedni. A Magáncélú Használatra Előfizető kijelenti, hogy a jelen Szerződést saját nevében és javára köti, és a BÉT kérésére bármikor bemutat egy érvényes személyazonosságot igazoló dokumentumot. Magáncélú Használatnak minősül a BÉT Információszolgáltatási Irányelvében ilyenként meghatározott fogalom. Üzleti Célú Használatnak minősül a Valós Idejű Információk nem Magáncélú Használata.
 • 4) A másik félhez intézett írásbeli értesítés alapján a felek bármelyike azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a másik fél megszegi a Szerződés szerinti lényeges kötelezettségeit, és a szerződésszegést - amennyiben az orvosolható - az írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül nem orvosolja.
 • 5) A fentieken túlmenően, amennyiben az Előfizető a Szerződés tekintetében súlyos szerződésszegést követ el, a Reuters, illetve a Forgalmazó kártérítési kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal - teljes egészében vagy részben - felfüggesztheti a BÉT Valós Idejű Információk Előfizető részére történő forgalmazását, egészen addig, amíg az Előfizető a szerződésszegést nem orvosolja.
 • 6) A Forgalmazó a Budapesti Értéktőzsdéről származó Valós Idejű Információkért Előfizetői Hozzáférésekre díjat számláz ki az Előfizető felé. A forgalmazó a hozzáférési díj mértékét az aktuális kondíciós listában teszi közzé. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a hozzáférési díj minden olyan hónapban kiszámlázásra kerül, amikor az Előfizető aktuális havi díjcsomagja ezt indokolja.
 • 7) Az Előfizető nem jelenítheti meg a Valós Idejű Információkat az Ügyféltérben. Az "Ügyféltér" az az Előfizető használatában lévő Helyiség, ahol tetszőleges számú Eszköz kerül elhelyezésre kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása céljából úgy, hogy az Eszközö(kö)n a Valós Idejű Információkat meghatározatlan számú személy láthatja, azonban azt sem a Helyiség működtetéséért felelős személyzet, sem az azt megismerő személyek nem tölthetik le, nem dolgozhatják fel, és nem terjeszthetik. Jelen Szerződés alkalmazásában Eszköz az olyan rögzített vagy hordozható berendezés, amely látható, hallható vagy más érthető formában fogadja, éri el vagy jeleníti meg a Valós Idejű Információkat. A BÉT fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy adott berendezés Eszköznek minősül-e. Jelen Szerződés alkalmazásában Helyiség bármely olyan különálló helyiség, (a) amelyben egy vagy több Eszköz található, vagy (b) amely egy vagy több Előfizető címeként használatos.
 • 8) Annak ellenére, hogy Reuters minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Budapesti Értéktőzsde Valós Idejű Információk megbízhatóságát és pontosságát, sem a Reuters, sem a Reuters Csoport bármely más tagja, sem a BÉT, sem bármely harmadik fél szolgáltató nem vállal felelősséget a BÉT Valós Idejű Információk szolgáltatásával vagy szolgáltatásának elmulasztásával kapcsolatban. A "Reuters Csoport" jelenti (i) a Reuters-t, a valamint azon társaságokat, amelyekben a Reuters közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, továbbá azon társaságokat, amelyek a Reuters-ban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, és (ii) jelenti azokat a személyeket, akik a Reuters felhatalmazása alapján, annak teljesítési segédjeként, Valós Idejű Információkat a Reuters-től átvesznek kizárólag abból a célból, hogy azokat az Előfizetők részére továbbítsák.
 • 9) A Reuters csak az alábbiakért vállal felelősséget: (a) a Reuters által felróható magatartással okozott halál vagy személyi sérülés, (b) a telephelyben a Reuters által felróható magatartással okozott vagyoni kár; és (c) bármilyen más olyan közvetlen veszteség vagy kár, amit a Reuters súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott.
 • 10) KIVÉVE A SZERZŐDÉSBEN HATÁROZOTTAN RÖGZÍTETT ESETEKET, KIZÁRTNAK KELL TEKINTENI MINDEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, GARANCIA- VAGY SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST, ILLETVE JÓTÁLLÁST, HA ANNAK ALKALMAZÁSÁT A HATÁLYOS MAGYAR JOGSZABÁLYOK KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL NEM ÍRJÁK ELŐ.
 • 11) Sem a Reuters, sem a Reuters Csoport bármely tagja, sem a BÉT, sem bármely harmadik fél szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető vagy bármely harmadik fél felé semmilyen közvetett, vagy következményi veszteségért vagy kárért, amely a Szerződésből vagy a BÉT Valós Idejű Információk szolgáltatásából, vagy azok elmaradásából ered.
 • 12) A FELEK EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY A FELEL.SSÉGKORLÁTOZÁSSAL OKOZOTT HÁTRÁNY AKKÉNT KERÜLT KIEGYENLÍTÉSRE, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FIZETENDŐ. ELLENSZOLGÁLTATÁS (DÍJAK) MEGHATÁROZÁSAKOR E KÖRÜLMÉNY FIGYELEMBE VÉTELRE KERÜLT.
 • 13) A Reuters és az Előfizető tisztában vannak azzal, hogy egymás üzleti tevékenységére vonatkozó, bizalmas jellegű információ kerülhet felfedésre előttük vagy az ilyen információ más módon a tudomásukra juthat. A Reuters és az Előfizető vállalják, hogy az ilyen információt bizalmasan kezelik és azt a másik fél hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik féllel nem közlik és kizárólag jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos célokra használják fel. Ez a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek az átvevő fél tevékenysége vagy mulasztása nélkül a nyilvánosság számára általában hozzáférhetőek, vagy olyan harmadik fél útján jutnak az átvevő fél tudomására, akit nem terhel titoktartási kötelezettség, vagy amely információt valamely jogszabály, bírósági végzés vagy valamely kormányzati és szabályozó hatóság kérésére kell feltárni. Ez a kötelezettségvállalás mindaddig kötelező érvényű, amíg az ilyen információk kereskedelmi értékkel bírnak.
 • 14) A másik fél előzetes hozzájárulása nélkül sem Reuters, sem az Előfizető nem tehet a Szerződéssel kapcsolatos nyilvános bejelentéseket, nem adhat ki sajtóközleményeket, egyéb közléseket vagy körleveleket (kivéve a jogszabályok vagy szabályzatok által megkívánt mértékben). A szükséges hozzájárulást indokolatlanul nem lehet megtagadni.
 • 15) Sem a Reuters, sem az Előfizető nem engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződésben foglalt jogokat vagy kötelezettségeket, vagy azok bármely részét a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezt a hozzájárulást indokolatlanul nem lehet megtagadni. Az Előfizető mindazonáltal hozzájárul ahhoz, hogy a Reuters bármely jogát a Reuters Csoport másik tagjára engedményezze vagy a Reuters Csoport a Reuters bármely kötelezettségét átvállalja.
 • 16) A Szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai vonatkoznak.
 • 17) Amennyiben a Szerződés bármely nem alapvető része érvénytelennek vagy bírói úton érvényesíthetetlennek minősül, az nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét vagy érvényesíthetőségét.
 • 18) Ha bármely fél a Szerződésből fakadó bármely jogát vagy jogorvoslati lehetőségét nem érvényesíti, illetve késedelmesen érvényesíti, ez nem jelenti az illető jogról vagy jogorvoslatról való lemondást.
 • 19) Sem a Reuters, sem pedig az Előfizető nem tartozik felelősséggel a működési körén kívül álló elháríthatatlan körülmények miatt bekövetkezett veszteségekért vagy kötelességmulasztásért.
 • 20)   Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy annak ellenőrzése céljából, hogy az Előfizetető a Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz-e, a Reuters valamint megbízottai a munkaidő alatt bármikor jogosultak legyenek a telephelyre (helyiségekbe) belépni, ahol az Előfizető a BÉT Valós Idejű Információkat fogadja. Az ellenőrzés során a Reuters és megbízottai eleget tesznek az Előfizető biztonságra és titoktartásra vonatkozó indokolt kéréseinek.
 • 21)   Az Előfizető Elismeri a BÉT Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogát (szabadalom, védjegy, szolgáltatási védjegy, szerzői jogok, adatbázishoz fűződő jogok, topográfiai jogok, formatervezési minta, know-how, üzleti titok és minden egyéb, az alkalmazandó jogszabályok által szellemi alkotáshoz fűződő jognak minősülő jog) és a Valós Idejű Információra vonatkozó jogorvoslati jogát.
 • 22)   Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy (i) nem engedi, hogy más Személyek jogosulatlanul hozzáférjenek a Valós Idejű Információkhoz, (ii) felhasználói azonosítóját nem adja át másik Személynek, (iii) az Információt nem használja jogellenes célra, (iv) nyilvántartást vezet, és a Reuters, illetve a Forgalmazó nyilvántartási, riportolási és fizetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatokat a Reuters, illetve Forgalmazó rendelkezésére bocsátja, (v) lehetővé teszi, hogy a BÉT vagy arra felhatalmazott képviselői a nyilvántartásait és Valós Idejű Információk használatát auditálhassák, (vi) beszerzi és a BÉT vagy képviselői rendelkezésére bocsátja a személyes adatokba való betekintéshez szükséges hozzájárulásokat, ha ez a Reutersnek a BÉT-tel szemben fennálló kötelezettségei teljesítéséhez, vagy annak igazolásához szükséges. Jelen Szerződés alkalmazásában Személy jelent valamely természetes személyt, jogi személyt vagy egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet.
 • 23)   Az Előfizető által létrehozott, a Valós Idejű Információt tartalmazó bármely megjelenési felület esetében az Előfizető (i) köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a BÉT illetve bármely, a BÉT által meghatározott Információszolgáltató vagy egyéb Információforrás a Valós Idejű Információ eredeteként fel legyen tüntetve, (ii) nem mutathatja be félrevezető módon a Valós Idejű Információt, és nem torzíthatja el vagy távolíthatja el a Valós Idejű Információval együtt továbbított védjegyeket, (iii) köteles gondoskodni arról, hogy a Késleltetett és Napvégi Információ egyértelműen fel legyen címkézve, és a késleltetés mértéke vagy az eredeti keletkezés időpontja valamennyi, Késleltetett vagy Napvégi Információt magában foglaló szolgáltatás esetében fel legyen tüntetve, (iv) eleget tesz a BÉT Információszolgáltatási Irányelvekben mindenkor meghatározott további Információ-megjelenítési követelménynek.
 • 24)   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tud eleget tenni a jelen Szerződésben foglalt feltételeknek, akkor a Forgalmazó és a Reuters köteles azonnal értesíteni a Budapesti Értéktőzsdét és a BÉT kérésére azonnal megszakítani az Előfizető részére nyújtott jelen Szerződés szerinti szolgáltatást.
 • 25)   Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésre a BÉT információ szolgáltatási irányelvei (Irányelv) alkalmazandók.
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)