EnglishAAA

Lakáshitel KISOKOS

Az ingatlannal, ingatlanfedezettel kapcsolatos fogalmak

Elidegenítési és terhelési tilalom: Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog, mely a jelzálogjog védelmére létesül, és a tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza.

Fedezet: A fedezet azon biztosítékok köre (pl. ingatlan), amelyekből a bank az ügyfél nem szerződésszerű teljesítése esetén biztosíthatja a hitel megtérülését.

Forgalmi érték: Piaci érték, amit a bank által megbízott ingatlanszakértő állapít meg.

Használatbavételi engedély: Az építési hatóság által kiadott engedély, amely alapján a lakás, lakóház használatba vehető, illetve lakhatóvá válik.

Haszonélvezeti jog: Jogosultja valaki más tulajdonában lévő ingatlant birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja rendeltetésszerűen.

Helyszínrajz: Az ingatlan-nyilvántartás céljára készített földmérési alaptérkép, amely az ingatlanok alaprajzát ábrázolja.

Hitelbiztosítéki érték: A fedezetként felajánlott ingatlan bank által figyelembe vett értéke.

Ingatlan adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles az eladott lakás tulajdonát a vevőre átruházni, és a lakást a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni, és a lakást átvenni.

Jelzáloghitel: Jelzálog (ingatlan) fedezettel nyújtott hitel.

Jelzálogjog: A fedezetként felajánlott ingatlanra a hitelező biztosítékaként bejegyzett teher.

Széljegy: A Földhivatalhoz benyújtott ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett kérelmek tulajdoni lapon széljegyként kerülnek feltüntetésre. Tájékoztat a földhivatali eljárás megindulásáról, és jelzi az eljárás sorrendjét (rangsorát).

Társasház alapító okirat: Az ingatlan tulajdonosainak társasház alapítási elhatározását tartalmazó okirat.

Térképmásolat: Az ingatlan környékét mutató, terepi beazonosítását szolgáló lap.

Tulajdoni lap: A tulajdoni lap igazolja az ingatlan földhivatali nyilvántartás szerinti adatait (terület, helyrajzi szám stb.), a tulajdonjogot és az ingatlannal kapcsolatban bejegyzett egyéb jogokat és terheket.

Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítási szerződésekben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy kár esetén a biztosított részére kártérítést nyújt, míg a biztosítási szerződést megkötő személy a biztosítási díj fizetésére kötelezi magát.

Vételár: Az adásvételi szerződésben az ingatlan ellenértékeként megjelölt összeg.

Zálogjogosult: Akinek javára a jelzálog bejegyzése történik (pl.: bank).

Zálogkötelezett: Aki a hitel visszafizetésének biztosítékaként ajánlja fel ingatlanát (pl.: ügyfél).