EnglishAAA

Vállalatirányítás

Etika és magatartás

Etikai kódexünk társadalmi és környezeti felelősségről alkotott, szélesebb körű víziónkat tükrözi. Kifejti azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, és amelyek mellett elköteleztük magunkat.

Mint szigorú etikai normák mentén működő vállalat, rendelkezünk olyan mechanizmusokkal, amelyek feltárják azokat a kockázatokat, amelyek jellegüknél fogva korábban rejtve maradtak, ilyenek az etikai kockázatok. Az eljárásrend célja, hogy etikai ügyek elszenvedői, akik idáig nem tudtak segítséget kérni, most konzultálhassanak, tanácsot kérhessenek, akár előzetesen is, anonim módon. Az Intesa Sanpaolo Csoport minden tagországban helyi etikai ombudsman-rendszert hozott létre, amelyek a helyi etikai bejelentéseket néhány kivételtől eltekintve az adott tagországokban kivizsgálják, és a döntés is helyben történik. Annak érdekében, hogy a helyi szokásokat is figyelembe vehessük, a CIB Csoport az etikai ombudsman mellett egy, a munkáját segítő Etikai bizottságot is létrehozott, amelynek elnöke etikai ombudsmanként a bank CSR-vezetője. Minden bejelentésről automatikusan értesítést küldünk az olasz központnak. Szankciót az Etikai bizottság nem hoz, feladata a bejelentésben szereplő állítás jogosságát megítélni, illetve lépést tenni a tanulságok megosztására. Amennyiben a vád jogos, a Bizottság átadja az ügyet a megfelelő szakmai területnek vizsgálatra, illetve döntésre, továbbá a HR-nek esetleges munkajogi vizsgálatra.

2016 során összesen három etikai bejelentés érkezett, eljárás egyik ügyben sem indult.  

Témakörök:

2012

2013

2014
2015

2016

Tisztességtelen eljárás

Harmadik fél felé nem egedélyezett információ kiadása

Összeférhetetlenség Munkatársi magatartás Munkatársi viselkedés

Vezetői magatartás

Alkalmazott szóban történő megsértése

Szexuális zaklatás Vezetői magatartás Ügyfél panasz

Belső posta magáncélú használatának vizsgálata etikai irányelvek alapján

Vezetői magatartás


Munkatársi kérésre vizsgálat túlóra tisztességtelen elszámolásával kapcsolatban

Munkatársi magatartás


Magatartási kódex rendelkezéseinek pontosítása

Túlórával kapcsolatos információkérés


Közvetlen vezető magatartása, túlóra-elszámolás

A CIB-bel szerződésben álló cégtől való autóvásárlás kapcsán felmerült kérdés


Jogszabályi megfelelés egy belső szabályzatot tekintve

Tisztességtelen magatartás, pozitív diszkrimináció látszata, feltételezett munkatársi-vezetői magánéleti kapcsolat  miattA 2012-ben előkészített interaktív oktatási anyag adja alapján annak a képzésnek, amelyet minden munkatársnak online felületen el kellett végeznieAz elkészült oktatási anyag, egy olyan képregényjellegű történet lett, ami a legfontosabb tudnivalókon, interaktív feladatokon és esettanulmányon keresztül vezette végig a kollégákat az etikai kódex, a magatartási szabályok és az etikai eljárásrend rengetegén. Az oktatási program célja, hogy könnyen érthetővé, megjelenésében és feladataiban is érdekesen mutassa be az etikai értékekkel és az etikai eljárásrenddel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, úgy, hogy a - magatartási szabályokat is példákon keresztül bemutató - feladatok révén könnyen érthetővé tegye mindezeket. Az etikai tananyagot minden új belépő munkatársunknak el kell sajátítania, munkatársaink pedig négyévente tesznek újabb vizsgát.  

A Magatartási szabályok az Etikai kódexben megfogalmazott értékek szabályszintű megjelenése. Részletesen kitér a személyes magatartási szabályokra, a banki működés részleteire, szabályokat állít fel az elvárt magatartási modellre, és külön kitér a korrupció megelőzésére és az ajándékozás kritériumaira. A Magatartási szabályok vezérigazgatói utasításként került be a Bankcsoport szabályzati rendjébe, aminek megsértése munkajogi következményekkel járhat.

2014-ben összesen 2253 munkatárs részesült e-learning alapú, valamint 258 munkatárs vett részt személyesen a pénzmosás megelőzését célzó éves oktatásban, és végezte el az azt követő vizsgát.

 

Egyenlő bánásmód és sokszínűség

A bank Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) is határozottan meghatározza a felelős gyakorlatokat célzó alapelveket. Így a bank belső és külső kommunikációjában egyaránt elutasítja a diszkrimináció és a korrupció minden formáját, szem előtt tartja a mindennemű megkülönböztetés tilalmát, az egyenlő bánásmód általános kereteinek biztosítást az ide vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelően. Hasonló, a felelős működést támogató elveket tartalmaznak ezenkívül a jogszabályi megfelelést (compliance) és a kockázatkezelési tevékenységet szabályozó előírások is.

A CIB Csoport Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok és a bankcsoport etikai kódexe alapján egyenlő bánásmódot biztosít meglévő és leendő munkatársainak. Ezt a vállalaton belüli döntéshozatali folyamatok átláthatósága révén, továbbá a vezetők, munkatársak etikai képzése révén biztosítjuk. Az e témához tartozó etikai vétségek kivizsgálása és az abból eredő, megelőzés célú változtatások révén biztosítjuk a jogi és etikai megfelelést e téren.

Minden meglévő és leendő munkatársunknak biztosítjuk az egyenlő bánásmódot, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességűek munkavégzési lehetőségeinek biztosítására, esélyeik kiegyenlítésére. Ennek kapcsán a korábbiakhoz hasonlóan ismét az a döntés született, hogy a leépítés nem érinthetett hátrányos helyzetben lévő vagy fogyatékkal élő munkatársat. A felvételi folyamatot, ha szükséges a megváltozott munkaképességűek sajátosságaihoz igazítjuk. Mindezzel biztosítjuk a munkatársak sokszínűségét, diverzitását.


Felelős működést támogató funkciók

A felelős banki működés szempontjából kulcsfontosságú a felelősségi körök egyértelmű meghatározása, adott esetben a funkció fontosságának megfelelően önálló szervezeti egység létrehozása.

Különösen fontosnak tartjuk a jogszabályoknak megfelelő működést - különös tekintettel a pénzmosás megelőzésére -, és a működésből fakadó kockázatok megfelelő kezelését.

Európai Uniós iránymutatásoknak és jogszabályi előírásoknak való megfelelést biztosítják a felelős működést támogató funkciók, amelynek kiemelt területe a korrupciómentes működésre való törekvés. Vállalatirányítási szabályzataink, folyamat előírásaink és belső képzéseink révén biztosítjuk, hogy a munkatársaink ne válhassanak részeseivé vagy áldozataivá korrupciós tevékenységnek. A munkatársak az etikai képzés keretében tartanak erről képzést és tájékoztatást a compliance rendszerek pedig ellenőrzés során biztosítják ennek működését.

Külön szakértő csapat koordinálja a pénzmosás elleni tevékenységet. Feladatuk a pénzmosási és szankciós szempontból releváns, illetve kockázatos tranzakciók ellenőrzése, ügyfélnyitások engedélyezése és meglévő ügyfélkapcsolatok felülvizsgálata, ezen felül a munkatársak pénzmosás-megelőzési tevékenységgel kapcsolatos képzése, bejelentések továbbítása az illetékes nyomozóhatósághoz, valamint az információáramlás biztosítása.

Munkatársaink pénzmosás-megelőzési, összeférhetetlenségi és biztonságtudatossági témákban szervezett távoktatásban és vizsgáztatáson a belső hálózaton elérhető ún. e-learning felületen keresztül, valamint személyes oktatás formájában vettek részt. Pénzmosás-megelőzési témában személyes oktatáson 2016-ban összesen 145 munkatárs vett részt.

A korrupció tilalmáról a 2008-ban elfogadott kötelező érvényű magatartási szabályok gyűjteménye rendelkezik.  A korrupció elleni küzdelem részeként - átvéve az Intesa Sanpaolo vonatkozó irányelveit - a CIB Csoport semmilyen módon nem támogat politikusokat vagy politikai pártokat, illetve azokhoz kapcsolódó intézményeket.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát.

A 2013. évi CXXXVIII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény(Mt.) rendelkezéseihez képest  belső szabályzataink szigorúbb rendelkezéseket tartalmaznak az összeférhetetlenségre vonatkozóan.

Az összeférhetetlenség kontrollját a független Compliance terület végzi.

A Compliance terület végzi továbbá a munkatársak által elfogadott ajándékok kontrollját, nyilvántartását. Az ajándék elfogadása bizonyos esetekben korrupciónak minősülhet.

A gazdasági válság következtében Magyarországon felerősödött a fogyasztók védelmének igénye mind a társadalom mind pedig a jogalkotók részéről. A CIB Csoport igazodva az elvárásokhoz kialakította a fogyasztók védelmét elősegítő eljárásokat. Külön szakértő lett kinevezve erre a feladatra, aki gondoskodik a fogyasztók érdekeinek figyelembe vételéről a mindennapi működésben, illetve arról, hogy a szemlélet a vállalati kultúránk szerves részévé váljon.

Anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo - fejlett európai szemléletmódot képviselve - szintén nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelemre, illetve az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására. Az anyavállalatunk 2014 áprilisában csoportszintű fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi szabályzatot adott ki annak érdekében, hogy az Intesa Sanpaolo az általa elvárt és képviselt fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi rendelkezéseket leányvállalataiban harmonizálja és egységesítse.

A kockázatkezelési funkció célja az adott szervezet kockázatainak azonosítása, az azonosított kockázatok mérése és kezelése annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a szervezet prudens működését, illetve az üzleti célkitűzések megvalósítását. A CIB Bankcsoportban ezért a tevékenységért a Kockázatkezelési terület a felelős.

2011-ben a CIB Bankcsoport megfogalmazta Kockázatkezelési Stratégiáját, ami évente felülvizsgálatra kerül a CIB Csoport üzleti stratégiájával összhangban, ami leírja a belső tőkemegfelelés-értékelési folyamatot, koncepciót, amely magában foglalja a CIB Bankcsoport kockázatvállalási politikáját, kockázati étvágyát és a kockázati kontrol struktúráját. Üzleti tevékenységünk során és legnagyobb mértékben hitelkockázattal kell szembenéznünk, amely mérséklése egyrészt a jogszabályi előírások és a belső limitek betartásán, másrészt a prudens hitelezési és értékvesztés-képzési gyakorlat révén valósul meg.

2013-ban a Bankcsoport új, a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert vezetett be összhangban anyabankunk erre vonatkozó iránymutatásával, amely meghatározza azt a keretrendszert, amely alapján ellenőrizzük, hogy a kockázat mértékének függvényében, mikor, hogyan, milyen feltételek mellett nyújtunk szolgáltatásokat. A kockázati étvágyat és a kapcsolódó limitrendszer az anyavállallattal együttműködésében évente felülvizsgáljuk, biztosítva ezáltal, hogy az üzleti tevékenységből adódó különböző kockázatok számára korlátot jelentő kockázati étvágy mindenkor a hatályos jogszabályi limiteket és a Bankcsoport tevékenységéből adódó kockázatok tolerálható szintjét tükrözze.

Létrehoztuk az ún. Fókuszált Ügyfélkezelési Területet, amely szervezeti egység elsődleges célja a hitelkockázatok mérséklése a problémás kitettségek csökkentésén keresztül,  az érintett ügyfélkörre vonatkozóan egyedi, ügyfélre szabott üzleti stratégia mentén a vállalati oldalon, illetve egységes restrukturálási termékek kidolgozásával és bevezetésével a lakossági szegmensben. 

A CIB Bankcsoport elsődleges üzleti tevékenységének végzése során többféle piaci kockázatnak van kitéve. A CIB Bankcsoport releváns mérhető piaci kockázatként azonosította kamatlábkockázatot, a likviditási kockázatot és az ár/árfolyam kockázatokat. A piaci kockázatvállalási hajlandóságot az Igazgatótanács a Felügyelő bizottság ellenőrzése mellett, az anyabanki kockázati toleranciával összhangban, minden évben meghatározza, majd rögzíti a kapcsolódó limiteket, limitrendszert. A limitrendszer működtetéséért, a kapcsolódó folyamatokért, visszamérésekért, jelentésekért a Kockázatkezelés felelős.

A megfelelő kockázatkezelési bizottságok, beleértve az Igazgatótanácsot és a Felügyelő bizottságot, rendszeresen megkapják a kockázati jelentéseket kockázati típusonként, illetve összesítve, alkalmazva a 2013-ban bevezetett a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert.  A CIB Bankcsoport a visszatekintő elemezések mellett rendszeresen és ad-hoc is tervezi a jövőben várható változásokat az olyan piaci kockázatokban, mint a likviditástervezés illetve előrejelzés.

A normál napi kockázatkezelési tevékenységeken felül a Bankcsoport a pénzügyi krízishelyzetek kezelésére 2013-ban elkészítette és minimum éves gyakorisággal felülvizsgálja az anyavállalattal együttműködésben az úgynevezett helyreállítási tervét, a magyarországi és európai uniós jogszabályoknak megfelelően. A helyreállítási terv célja, hogy pénzügyi krízishelyzet esetében a Bankcsoport képes legyen helyreállítani pénzügyi stabilitását állami-adófizetői források bevonása nélkül.

Vállalatunk számára fontos, hogy tisztességes piaci viselkedés, versenytársi magatartás révén példamutatás és részvétel révén előremozdítsuk az iparág etikus viselkedését. Az iparág önszabályozásait követjük és magunkra értelmezve alkalmazzuk, versenytársainkkal szemben etikusan járunk el. Árazási politikánk alapját szolgálja a tisztességes versenypiaci magatartásunk.


Hatósági eljárások

Az MNB által lefolytatott fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárások 2015-ben 1 db lezárt eljárást eredményeztek. A Bankra a lezárt fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás keretében kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege: 2 millió 500 ezer Ft volt. A vizsgálat hivatalból indított fogyasztóvédelmi célvizsgálat volt, amelyben az MNB a marketing-kommunikációs anyagok tartalmának jogszabályi megfelelőségét vizsgálta.

Egyéb a tavalyi évben és a korábbi évek vizsgálatait követően lefolytatott MNB vizsgálatok és utóvizsgálatok, amelyek kapcsán bírságot róttak ki ránk:

2016-os átfogó vizsgálat határozatát 2016. December 30.-án kapta kézhez a Bank.

1.       Felügyeleti bírság (Bank):

  • Pénzügyi szolgáltatási tevékenységből a vállalatirányítást, hitelkockázat kezelést, számvitelt, tőkemegfelelés számítását, felügyeleti jelentés szolgálatot, informatikát és informatikai biztonságot érintő bírság: 51.000.000 Ft
  • Befektetési szolgáltatási tevékenységet érintő bírság: 16.000.000 Ft

2.       Felügyeleti bírság (Lízing és Ingatlanlízing):

  • Restruktúrált ügyletek kezelését érintő bírság 2.000.000 Ft.

Az átfogó vizsgálat során a Felügylet által határozatban, illetve vezetői levélben előírt javító jellegű intézkedések megvalósítása 2017 folyamán zajlik majd.

A 2015-ös évben a Felügyelet a Javadalmazási témában folytatott témavizsgálatot, amelyet 2016. februárban határozatban a vizsgálat során feltárt hiányosságok javításának előírásával és  14.000.000 Ft bírság kiszabásával zárta le. A javító intézkedéseket a Bank végrehajtotta 2016 során, amelyeket a Felügyelet elfogadott. 

 Vissza az oldal tetejére >>

 Értékeink
 Vállalatirányítás
 Vállalásaink, legfontosabb mutatóink
 Környezeti hatásaink
 Felelősséggel munkatársainkért
 Felelősséggel a szolgáltatásokban
 A CIB a tágabb közösségben
Beszállítói kapcsolataink
 Jelentéseink
 Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok