EnglishAAA

Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok

 

Megfelelés az ENSZ Globális Megállapodás alapelveinek

 

Globális megállapodás alapelvek

Teljesítményünk

Kapcsolódó GRI indikátorok

Emberi Jogok

1. Az üzleti világ támogassa és vegye figyelembe a nemzetközileg elfogadott emberi jogok védelmét, és

 • Elköteleztük magunkat az emberi jogok védelmére megfelelve az 1948-ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának. Ugyanezt várjuk el minden hazai és nemzetközi partnerünktől. 
 • Bankunk működése során maximálisan tiszteletben tartja Magyarország Alaptörvényét, illetve az általános hazai és nemzetközi emberjogi, etikai megállapo¬dásokat.
 • Ügyfeleink személyes adatainak biztonságát kiemelt prioritásként kezeljük, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat kivizsgáljuk, lépéseket teszünk, hogy a panaszok számát minimálisra csökkentsük. Méltányos és kielégítő munkafeltételeket és fize-tést, valamint széleskörű juttatásokat biztosítunk mun¬ka¬társainknak. Az átlagos kezdőfizetés a mini-málbér közel háromszorosa. 

 • CIB Fenntarthatósági jelentés 2015, 4. oldal, 8. oldal

2. biztosítsa, hogy tevékenységükben nem sérülnek, nem élnek vissza az emberi jogokkal.

 • 2012-ben is folytattuk az Etikai kódex és az erre alapuló Magatartási Irányelvek implementációját. 2012 egyik legjelentősebb, házon belüli lépése az új etikai eljárásrend frissítése, és a rendszer belső elfogadtatása volt.
 • Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből fakadó eltérések, vala-mint a fogyatékossággal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.
 • 2012-ben tovább folytattuk a bankfiókok akadálymen¬tesítését, több fiók esetében elindí-tottuk az akadálymen¬tesítéshez szükséges enge-dé¬lyeztetési eljárást, valamint a könnyebben használ¬ható ATM-ek telepítését. 

 • CIB Fenntarthatósági jelentés 2015, 4. oldal, 9. oldal

Munkaügy

3. Az üzleti világ tartsa fönn a szövetségek létrehozásának szabadságát, és hatékony elismerését a kollektív alku jogának megfelelően.

 • Bankunk maradéktalanul betartja a Munka törvény-könyvét és ezen felül a szervezet minden munka-vállalót egyformán érintő ügyeket HR-szabályza-tokban fekteti le. Kollektív szerződés nincs. Műkö-dik a dolgozói érdekképviseletet ellátó szakszerve-zet, melynek 2015 év végén 303 fő volt tagja. Üzemi tanács is működik a banknál.


4. Küszöbölje ki minden formában az erőszakolt és a kötelező munkavállalást.

 • Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és Magyarország Alaptörvényének megfelelő pontjait.
 • Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére, megfelelve az 1948-ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának.

5. Hatékonyan szüntesse meg a gyermekmunkát.

 • Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és Magyarország Alaptörvényének megfelelő paragrafusait.

6. A munkavállalásban és foglalkoztatásban küszöböljön ki minden diszkriminációt.

 • Etikai kódexünkben nyilatkozunk arról, hogy elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.
 • Szervezetünk nyitott arra, hogy bizonyos pozíciókban mozgáskorlátozott munkatársakat alkalmazzon. 2012-ben összesen 20 megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozott a CIB Csoportban.
 • Hangsúlyt fektetünk a nemek közötti egyenlőség megvalósítására: férfi és női munkavállalóink bére között a hazai és európai átlagnál lényegesen kisebb a különbség. Hosszú távú célkitűzésünk az "egyenlő munkáért egyenlő bért" alapelv maradéktalan megvalósítása.
 • CIB Fenntarthatósági jelentés 2015, 4. oldal

Környezetvédelem

7. Az üzleti világ a környezetvédelmi kihívásokra elővigyázatos megközelítéseket támogasson.

 • Arra törekszünk, hogy erőforrásainkat körültekintően hasznosítsuk. E tekintetben olyan magatartást tartunk kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb hasznosítására, a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére irányul. Előnyben részesítjük azokat a megoldásokat, amelyek a fenntarthatóságot tartják szem előtt.
 • Egyes szerződéseinkben rögzítjük, hogy a szállító a szerződés teljesítése során köteles környezetbarát technológiákat alkalmazni, környezetbarát termékeket és anyagokat felhasználni, és törekedni a keletkező  hulladékok újrahasznosítására.
 • Számos, az energia- és vízfelhasználás csökkentését célzó kezdeményezést indítottunk (részletesen lásd a 2.5 fejezetben), többek között napkollektorokat szereltünk fel a központi irodaházaink tetejére, hogy csökkentsük a nem megújuló energiaforrások használatát.
 • CIB Fenntarthatósági jelentés 2015, 21-24. oldal, 15. oldal

8. Vállaljon föl olyan kezdeményezéseket, amelyek nagyobb környezetvédelmi felelősségvállalást segítenek elő.

 • Kiterjesztettük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét két újabb székházra.
 • Szintén a tavalyi év során, több alkalommal is egy-egy hetes belső kommunikációs kampányt szerveztünk a környezettudatosság témakörében. A hét minden munkanapján körüljártunk egy-egy témát a belső hálózaton elérhető Intranet-felületen. A témák felölelték a papírfelhasználás, az energiafelhasználás, a tudatos közlekedés és a hulladékgazdálkodás legfontosabb kérdéseit, és praktikus tanácsokkal is szolgáltak munkatársaink számára.
 • CIB Fenntarthatósági jelentés 2015, 21-24. oldal

9. Bátorítsa a környezetvédelmi technológiák fejlesztését és terjesztését.

 • Igyekszünk szerepet vállalni a környezetkímélő energiafelhasználás tudatosításában, ezért támogatjuk munkatársaink és különböző civilszervezetek ilyen irányú törekvéseit és munkáját.
 • CIB Fenntarthatósági jelentés 2015, 21-24. oldal

Korrupcióellenesség

10. Az üzleti világ tegyen a korrupció - beleértve a kierőszakolást és a megvesztegetést - minden formája ellen.

 • Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit.
 • Bankunk elfogadta az Etikai kódexét és a munkatársaktól elvárt viselkedést szabályozó Magatartási szabályokat, amely külön kitér a korrupció tilalmára.
 • A CIB Csoport összes munkatársa részesült pénzmosás elleni, valamint összeférhetetlenségi témában szervezett távoktatásban a belső hálózaton elérhető ún. e-learning felületen (MultiLearn) keresztül.
 • CIB Fenntarthatósági jelentés 2015, 4. oldal


 


 Értékeink
 Vállalatirányítás
 Vállalásaink, legfontosabb mutatóink
 Környezeti hatásaink
 Felelősséggel munkatársainkért
 Felelősséggel a szolgáltatásokban
 A CIB a tágabb közösségben
Beszállítói kapcsolataink
 Jelentéseink
 Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok